Loading color scheme

Ustanovení školského poradenského pracoviště

Ustanovuji tímto Školní poradenské pracoviště Střední odborné školy Liberec, Jablonecká 999, p.o. na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních od 1.2. 2022 v níže uvedeném personálním složení:

 

Ing. Milena Hanyková, výchovná poradkyně pro kmenovou školu v Jablonecké ulici

Ing. Markéta Sochorová, výchovná poradkyně pro odloučené pracoviště ve Vesci

Bc. Lenka Šimůnková, metodička primární prevence

Mgr. Oto Dymokurský, školní psycholog

 

Školské poradenské pracoviště zajišťuje bezplatně všem žákům (případně jejich zákonným zástupcům) poradenské služby v rozsahu odpovídajícím jejich vzdělávacím potřebám a jsou zaměřeny zejména na:

 

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany, násilí, diskriminace, závislostního chování a podobně,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě další vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění.

 

 

V Liberci dne 31.1.2022                                                                        PhDr. Milan Adamec
                                                                                                            Ředitel školy