Loading color scheme

Školská rada

Složení školské rady

Mgr. Petr Gašpar
předseda školské rady
Mgr. Helena Picková Ph.D.
člen jmenovaný zřizovatelem
 JUDr. Bohumír Doležal
 člen jmenovaný zřizovatelem
 Lenka Soukupová  zákonná zástupkyně žáka
 Jana Plechatá  zákonná zástupkyně žáka
Mgr. Rudolf Urban
zástupce pedagogů

 

Činnost školské rady

Ve školním roce 2018/2019 se školská rada sešla na prvním zasedání dne 23. 10. 2018. Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018“, všichni

členové byli dále seznámeni s připravovanými aktivitami školy pro nový školní rok 2018/2019 a s naplněností tříd v jednotlivých oborech.

Jednání se účastnili na pozvání předsedkyně školské rady ředitel školy PhDr. Milan Adamec a zástupkyně ředitele Mgr. Lenka Skrbková, kteří přítomným zodpověděli jejich dotazy a upřesnili několik údajů z předložené výroční zprávy.

Ve školním roce 2018/2019 proběhly doplňující volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků. Informace o průběhu připravovaných voleb publikujeme zde

Kandidátní listina navržených kandidátů z řad pedagogických pracovníků je zde

Zápis o provedení a výsledcích voleb členů ŠR z řad pedagogických pracovníků je zde

 

Druhé jednání ŠR ve školním roce 2018/2019 se uskutečnilo 5. února 2019, kde hlavním bodem jednání byla nominace zástupce ŠR do konkurzní komise pro konkurz na ředitele školy.

Nominován byl zástupce pedagogů ve ŠR – Mgr. Petr Gašpar.

Třetí setkání členů ŠR se konalo dne 20. června 2019.

Na jednání byli přítomní členové seznámeni s výsledky hospodaření organizace za rok 2018, s průběhem závěrečných zkoušek žáků v jednotlivých oborech vzdělání a naplněností tříd pro školní rok 2019/2020.

Ve školním roce 2019/2020 se školská rada sešla na prvním zasedání dne 21. 10. 2019. Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019“. Všichni členové byli seznámeni s výsledky hospodaření organizace v roce 2018 a s připravovanými aktivitami školy pro nový školní rok 2019/2020. Přítomní byli informováni o připravovaném doplnění členů ŠR z řad zástupců jmenovaných zřizovatelem. Doplnění je nezbytné z důvodu zániku členství pana Mgr. Oty Raitera (úmrtí).

Jednání se účastnili na pozvání předsedkyně školské rady ředitel školy PhDr. Milan Adamec a zástupkyně ředitele Mgr. Lenka Skrbková.

Aktualizováno: 27. 11. 2019

Zřizovatelem byl s platností od 2. 1. 2020 jmenován za člena školské rady pan Robert Sklenář.

Aktualizováno: 8. 1. 2020

Informace o průběhu připravovaných voleb členů školské rady byla publikována dne 1. 9. 2020 v sekci Aktualit a na úřední desce školy.

Aktualizováno: 1. 9. 2020

Kandidární listinu navržených kandidátů pro volby do školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých žáků naleznete ZDE

 Aktualizováno: 21. 9. 2020

Zápis o provedení a výsledcích voleb členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků naleznete ZDE

Aktualizováno: 2.10. 2020

Ve školním roce 2020/2021 se školská rada sešla na prvním zasedání dne 20. 10. 2020. Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/2020“ a aktualizovaného školního řádu se zapracováním povinné distanční výuky pro žáky školy. Přítomní byli informováni o provedené doplňovací volbě členů ŠR z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků školy.

Jednání se účastnil na pozvání předsedkyně školské rady ředitel školy PhDr. Milan Adamec.

Druhé jednání v tomto školním roce proběhlo 17. 6. 2021. V průběhu jednání byl projednán a schválen návrh aktualizovaného školního řádu se zapracováním podmínek distanční formy vzdělávání žáků a byl předložen dodatek ke ŠVP pro obory Obchodní a Praktické školy. Přítomní členové byli seznámeni s hospodařením organizace v roce 2020.

Ve školním roce 2021/2022 se ŠR sešla dne 20.10. 2021. Na jednání byla projednána a schválena „Výroční zpráva o činnosti školy za období školního rou 2020/2021“. V lednu 2022 se uskuteční volby členů ŠR z řad pedagogických pracovníků školy.

Aktualizováno 6.12. 2021

Druhé jednání ŠR ve školním roce 2021/2022 se konalo 31.5.2022. Na jednání proběhlo seznámení členů s hospodařením školy a přítomní byli seznámeni s naplněností tříd v jednotlivých oborech pro příští školní rok. ŠR pracovala ve složení shodném s obdobím před volbou, členové z řad pedagogických pracovníků byli ve funkcích potvrzeni pro další období.

Ve školním roce 2022/2023 se ŠR sešla dne 12.10. 2022. Na jednání byla projednána a schválena „Výroční zpráva o činnosti školy za období školního rou 2021/2022“.

V únoru 2023 byli zřizovatelem jmenováni na tříleté funkční období noví členové ŠR. První jednání školské rady v novém složení se bude konat v červnu 2023.

Od  5.6.2023 pracuje ŠR v novém složení, dva noví členové: Mgr. Helena Picková PhD. a JUDr. Bohumír Doležal.

Dne 17.10.2023 byl školské radě představen nový člen z řad pedegogů - Mgr. Rudolf Urban.

Dne 17.10.2023 proběhla volba nového předsedy - Mgr. Petr Gašpar.

Dne 17.10.2023 ukončila činnost ve ŠR Ing. Jitka Bradáčová (odchod do řádného důchodu).

Aktualizováno 17. 10. 2023