Aktualizace: 3. 6. 2021

pdf Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

pdf Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Informace k zápisovému lístku

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl vzdělávat se v dané střední škole.
Žákům základní školy ho vydává ředitel/ka základní školy (do 30.4.2021).
Ostatním uchazečům (např. těm, kteří se znovu hlásí do denní formy vzdělávání nebo cizincům) ho vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště/podle místa  pobytu na území ČR uchazeče

Zápisový lístek se vydává pouze jeden a je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na zvolenou střední školu, tj. do 17.6.2021.

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zápisový lístek zpět uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

V případě, že zápisový lístek uchazeč neodevzdá ve stanovené lhůtě, posledním dnem této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Opakované uplatnění zápisového lístku je možné pouze ve výjimečných případech (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.- školský zákon)


Uchazeči, kteří nebyli přijati z důvodu neúčasti na školní zkoušce v 1. kole:

Reg. č. 206                Body za ZŠ   345      Body pohovor             0                      nepřijat

Reg. č. 164                Body za ZŠ     924      Body pohovor           0                      nepřijat           

Informace k doporučením ze školských poradenských zařízení (ŠPZ)

 

Vážení uchazeči, zákonní zástupci, nezapomeňte, že je nutné informaci o přijetí uchazeče oznámit Vaší poradně (PPP, SPC), která žákyni/ovi vystaví Doporučení pro vzdělávání potřebné pro nástup do naší školy a studium zvoleného oboru.

 

Sledujte nadále tyto naše školní internetové stránky, kde budou průběžně publikovány nové a aktuální informace k přijímacímu řízení v návaznosti na opatření vydaná MŠMT ČR.

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

K přihlášce ke vzdělávání je nutné doložit  platné doporučení školského poradenského zařízení, ke vzdělávání ve škole zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona. Pouze ve výjimečných a se školou domluvených případech lze při podávání přihlášky ke studiu použít doporučení vydané pro stávající základní školu. Následně je v případě přijetí nezbytné doložit nové doporučení pro Střední odbornou školu, Liberec, Jablonecká 999.

V souladu s § 60f,  školského zákona vyhlašuji druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/22.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

OborPočet uchazečů
Zahradnické práce (41-52-E/01) 2
Strojírenské práce (23-51-E/01) 2
Malířské a natěračské práce (36-57-E/01) 2
Šití oděvů (31-59-E/01) 2
Provozní služby (69-54-E/01) 5

Jednotná kritéria do oborů vzdělání denní formy a způsob hodnocení jejich splnění

KritériumZpůsob hodnocení
Prospěch Hodnocení průměrného prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč plnil nebo plní povinnou školní docházku) v bodové škále od 0 do 100 bodů (nebude hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020)
Chování Hodnocení chování na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč plnil nebo plní povinnou školní docházku)   v bodové škále od 0 do 350 bodů (nebude hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020)
Poslední ročník povinné školní docházky Hodnocení v bodové škále od 10 do 100 bodů
Typ školy, kde absolvoval uchazeč povinnou školní docházku Hodnocení 350 bodů absolvent ZŠ/ ZŠ praktická, 0 bodů absolvent ZŠ speciální
Uchazeč podává přihlášku do SOŠ Jablonecká poprvé – 150 bodů; podruhé – 50 bodů; potřetí – 0 bodů

 

Dle § 60d, odst. 3 školského zákona podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí určené součtem bodů uchazeče za jednotlivá kritéria. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

Přihláška

Přihláška ke vzdělávání se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo.

  Formulář přihlášky ke studiu

Součástí přihlášky je lékařský posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání. Tento posudek vyžadujeme u přihlášek do všech našich oborů vzdělání.

Dle § 12 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění dalších předpisů v přihlášce uchazeč uvádí jen 1 školu, obor vzdělání případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu.

Uchazeč spolu s přihláškou dokládá doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami - §1, odst. 1 písm. h) Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč, který se hlásí přímo ze základní školy, bude mít na zadní straně přihlášky doplněnou klasifikaci prospěchu a chování, opatřenou razítkem školy. Uchazeč, který se hlásí ze střední školy, z domácnosti apod., přikládá k přihlášce kopie dvou posledních vysvědčení plnění povinné školní docházky.

Základní škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace - § 51, odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro 2. kolo přijímacího řízení do 31. května 2021.

Důvody pro vrácení přihlášky uchazeči respektive nezařazení uchazeče do přijímacího řízení:

  • Přihláška není na předepsaném tiskopisu stanoveném ministerstvem - § 60a školského zákona
  • Přihláška postrádá náležitosti jako posudek o zdravotní způsobilosti, podpisy uchazeče respektive zákonného zástupce uchazeče, osobní údaje uchazeče, chování a prospěch uchazeče ze školy a zvolený obor vzdělání - § 60a školského zákona
  • Přihláška postrádá přiložené doporučení ze školského poradenského zařízení ke vzdělávání uchazeče ve škole zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona
  • Přihláška je poškozena nebo znečištěna, obsah je nečitelný
  • Přihláška byla doručena škole po termínu, tzn. podací razítko došlé zásilky je po termínu 31. 5. 2021
  • Posudek o zdravotní způsobilosti vylučuje vzdělávání uchazeče ve zvoleném oboru
  • Přihláška obsahuje obor vzdělání, který není v nabídce aktuálně otevíraných oborů školy

Bližší informace pro uchazeče o studium:

 DSF0013u

David Liška

místnost A201

Tel.: 484 842 102, 728 035 440

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář

 

Kam dále:

Rezervace individuální prohlídky školy

Virtuální prohlídka školy