Aktualizace: 15. 4. 2021

Vážení uchazeči, dnes Vám byly odeslány dopisy s informacemi k dalšímu průběhu přijímacího řízení. Každému uchazeči je přiděleno unikátní registrační číslo, pod kterým nalezne v období od 19. května 2021 na školních internetových stránkách a na úřední desce školy výsledek příjímacího řízení.  V dopisech jsou také informace k zápisovým lístkům a k informačnímu odpoledni pro přijaté uchazeče, které budeme konat pravděpodobně v závěru měsíce srpna. Součástí dopisu je také pozvánka ke školní přijímací zkoušce.  V oborech vzdělání „E“ se školní přijímací zkouška nekoná, školní zkouška v podobě motivačních motivační rozhovorů se bude konat pouze v oborech praktická škola jednoletá, dvouletá a obchodní škola.


Výsledky přijímacího řízení zveřejníme podle pokynů ministerstva školství nejdříve 19. května 2021.

Sledujte nadále školní internetové stránky, kde budou průběžně publikovány nové a aktuální informace k přijímacímu řízení v návaznosti na opatření vydaná MŠMT ČR.

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

K přihlášce ke vzdělávání je nutné doložit  platné doporučení školského poradenského zařízení, ke vzdělávání ve škole zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona. Pouze ve výjimečných a se školou domluvených případech lze při podávání přihlášky ke studiu použít doporučení vydané pro stávající základní školu. Následně je v případě přijetí nezbytné doložit nové doporučení pro Střední odbornou školu, Liberec, Jablonecká 999.

V souladu s § 60, odst. 1 školského zákona vyhlašuji první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/22.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

OborPočet uchazečů
Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) 32
Zahradnické práce (41-52-E/01) 28
Zahradnická výroba (41-52-E/02) 10
Strojírenské práce (23-51-E/01) 21
Zednické práce (36-67-E/01) 14
Malířské a natěračské práce (36-57-E/01) 14
Dlaždičské práce (36-51-E/01) 7
Šití oděvů (31-59-E/01) 14
Provozní služby (69-54-E/01) 14
Obchodní škola (63-51-J/01) 7
Praktická škola dvouletá (78-62-C/02) 4
Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) 3

Jednotná kritéria do oborů vzdělání denní formy a způsob hodnocení jejich splnění

KritériumZpůsob hodnocení
Prospěch Hodnocení průměrného prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč plnil nebo plní povinnou školní docházku) v bodové škále od 0 do 100 bodů (nebude hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020)
Chování Hodnocení chování na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč plnil nebo plní povinnou školní docházku)   v bodové škále od 0 do 350 bodů (nebude hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020)
Poslední ročník povinné školní docházky Hodnocení v bodové škále od 10 do 100 bodů
Typ školy, kde absolvoval uchazeč povinnou školní docházku Hodnocení 350 bodů absolvent ZŠ/ ZŠ praktická, 0 bodů absolvent ZŠ speciální
Uchazeč podává přihlášku do SOŠ Jablonecká poprvé – 150 bodů; podruhé – 50 bodů; potřetí – 0 bodů
Motivační rozhovor obchodní škola Hodnocení ve škále 0 – 800 bodů, minimální počet pro přijetí je v ústní části zkoušky 200 bodů
Motivační rozhovor praktická škola dvouletá Hodnocení ve škále 0 –800 bodů, minimální počet pro přijetí je  300 bodů
Motivační rozhovor praktická škola jednoletá Hodnocení ve škále 0 – 800 bodů, minimální počet pro přijetí je  300 bodů

 

Dle § 60d, odst. 3 školského zákona podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí určené součtem bodů uchazeče za jednotlivá kritéria. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

Ředitel školy dle § 60, odst. 3 stanovuje školní přijímací zkoušku – motivační rozhovor, zaměřený na studijní předpoklady uchazeče. Tato zkouška se týká pouze oborů Obchodní škola, Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá (obory typu C, J). Uchazeči v ostatních oborech vzdělání zkoušku nekonají (obory typu E).

Informace k motivačním rozhovorům – školní přijímací zkouška

Osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce se umožní uchazeči pouze v případě, že nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního nebo PCR testu za podmínek, které naleznete v materiálu ZDE

Motivační rozhovor oboru Obchodní škola se skládá z části písemné – jednoduché úlohy v matematice a českém jazyce v bodové škále 0–300 bodů a z části ústní v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–250 bodů a v oblasti všeobecných znalostí v bodové škále 0–250 bodů. Maximální počet dosažených bodů je 800. Minimální počet bodů nutných pro přijetí uchazeče je dosažení 200 bodů v ústní části.

Motivační rozhovor oboru Praktická škola dvouletá se skládá z části ústní -  v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–400 bodů, v oblasti jemné a hrubé motoriky v bodové škále 0–200 bodů a v oblasti studijních předpokladů 0–200 bodů. Studijní předpoklady jsou zaměřené na výživu a přípravu pokrmů, práce s materiály, šití, rodinnou výchovu, čtení s porozuměním, opis textu jednoduché věty a časovou orientaci. Maximální počet dosažených bodů je 800. Minimální počet bodů nutných pro přijetí uchazeče je dosažení 300 bodů.

Motivační rozhovor oboru Praktická škola jednoletá se skládá z části ústní -  v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–350 bodů, v oblasti jemné a hrubé motoriky v bodové škále 0–100 bodů a v oblasti studijních předpokladů 0–350 bodů. Studijní předpoklady jsou zaměřené na výživu a přípravu pokrmů, provoz a údržbu domácnosti, rodinnou výchovu, čtení s porozuměním, opis textu jednoduché věty a časovou orientaci. Maximální počet dosažených bodů je 800. Minimální počet bodů nutných pro přijetí uchazeče je dosažení 300 bodů.

Motivační rozhovor (školní přijímací zkouška) se koná ve středu 5. května 2021 a ve čtvrtek 6. května 2021. POZOR - TYTO TERMÍNY MOHOU BÝT ZMĚNĚNY VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ SITUACI V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID- 19 A K OPATŘENÍM VYDANÝM MŠMT ČR.    

Pozvánku s podrobnějšími informacemi všem přihlášeným uchazečům včas zašleme.

 

Přihláška

Přihláška ke vzdělávání se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo.

  Formulář přihlášky ke studiu

Součástí přihlášky je lékařský posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání. Tento posudek vyžadujeme u přihlášek do všech našich oborů vzdělání.

Uchazeče, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí.

Uchazeč spolu s přihláškou dokládá doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami - §1, odst. 1 písm. h) Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč, který se hlásí přímo ze základní školy, bude mít na zadní straně přihlášky doplněnou klasifikaci prospěchu a chování, opatřenou razítkem školy. Uchazeč, který se hlásí ze střední školy, z domácnosti apod., přikládá k přihlášce kopie dvou posledních vysvědčení plnění povinné školní docházky.

Základní škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace - § 51, odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021.

Důvody pro vrácení přihlášky uchazeči respektive nezařazení uchazeče do přijímacího řízení:

  • Přihláška není na předepsaném tiskopisu stanoveném ministerstvem - § 60a školského zákona
  • Přihláška postrádá náležitosti jako posudek o zdravotní způsobilosti, podpisy uchazeče respektive zákonného zástupce uchazeče, osobní údaje uchazeče, chování a prospěch uchazeče ze školy a zvolený obor vzdělání - § 60a školského zákona
  • Přihláška postrádá přiložené doporučení ze školského poradenského zařízení ke vzdělávání uchazeče ve škole zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona
  • Přihláška je poškozena nebo znečištěna, obsah je nečitelný
  • Přihláška byla doručena škole po termínu, tzn. podací razítko došlé zásilky je po termínu 1. 3. 2021
  • Posudek o zdravotní způsobilosti vylučuje vzdělávání uchazeče ve zvoleném oboru
  • Přihláška obsahuje obor vzdělání, který není v nabídce aktuálně otevíraných oborů školy

Bližší informace pro uchazeče o studium:

 DSF0013u

David Liška

místnost A201

Tel.: 484 842 102, 728 035 440

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář

 

Kam dále:

Rezervace individuální prohlídky školy

Virtuální prohlídka školy