Bližší informace pro uchazeče o studium:

 DSF0013u

David Liška

místnost A201

Tel.: 484 842 102, 728 035 440

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář

 

 

Vážení rodiče, vážené uchazečky, vážení uchazeči,

v souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření koronavirové nákazy, a následné vyhlášení nouzového stavu, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen„ministerstvo“ nebo „MŠMT“) zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Tento zákon tedy upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů.

V oborech kategorie „E“ v Jablonecké ulici, kde se v prvním kole přijímacího řízení školní přijímací zkouška (motivační rozhovor) nekoná, proběhne vyhodnocení přijímacího řízení v měsíci dubnu tak, aby seznam přijatých uchazečů mohl být zveřejněn na školních internetových stránkách nejdříve dne 22. dubna 2020. Ve stejném termínu bude nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

V oborech kategorie „C“ a „J“ v Lužické ulici (Jedličkův ústav), tj. Obchodní škola, Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá, kde se koná školní přijímací zkouška – motivační rozhovor, se tato zkouška uskuteční nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání. Pozvánku k této zkoušce zašle ředitel školy uchazeči v návaznosti na harmonogram přijímacího řízení, který vyhlásí ministerstvo nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky. Seznam přijatých uchazečů v těchto oborech bude zveřejněn nejpozději 22. den po obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání.

Způsob zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení se nemění, škola vyvěsí seznam s výsledky s tím, že uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem na školních internetových stránkách a na úřední desce. Registrační číslo uchazeče a další informace Vám budou v příštích dnech zaslány dopisem na kontaktní adresu uchazeče.

Zápisový lístek do všech oborů školy slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole a lze jej uplatnit (vyplněný zaslat střední škole) ve lhůtě 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů – o termínu Vás budeme v dostatečném předstihu informovat.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.

Věnujte, prosím, průběžně pozornost sekci Přijímací řízení na školních internetových stránkách, kde budeme vývoj situace a důležité informace aktualizovat.

Aktualizováno 1. 4. 2020

1. kolo přijímacího řízení

Příjem přihlášek do I. kola přijímacího řízení byl ukončen. Přihlášeným uchazečům a uchazečkám odesíláme ve dnech 6.- 8. 4.  dopis s přidělením registračního čísla a důležitými informacemi k dalšímu průběhu přijímacího řízení - termín vyhlášení výsledků, termín motivačních rozhovorů, poučení o nakládání se zápisovým lístkem a pokyny k informačnímu odpoledni pro přijaté uchazeče. Součástí dopisu bude i předběžná přihláška pro zájemce o internátní ubytování.
K přihlášce ke vzdělávání je nutné doložit platné doporučení školského poradenského zařízení, tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra k zařazení do školy zřízené pro žáky podle §16 odst. 9 ŠZ.

V souladu s § 60,  školského zákona vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

OborPočet uchazečů
Stravovací a ubytovací služby 36
Zahradnické práce 28
Zahradnická výroba 7
Strojírenské práce 22
Zednické práce 14
Malířské a natěračské práce 14
Dlaždičské práce 14
Šití oděvů 14
Provozní služby 14
Obchodní škola 11
Praktická škola dvouletá 11
Praktická škola jednoletá 6

 

Jednotná kritéria do oborů vzdělání denní formy a způsob hodnocení jejich splnění

KritériumZpůsob hodnocení
Prospěch Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v bodové škále od 0 do 100 bodů
Chování Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v bodové škále od 0 do 350 bodů
Poslední ročník povinné školní docházky Hodnocení v bodové škále od 10 do 100 bodů
Typ školy, kde absolvoval uchazeč povinnou školní docházku Hodnocení 150 bodů absolvent ZŠ, 0 bodů absolvent ZŠ speciální
Uchazeč se hlásí do SOŠ Jablonecká poprvé – 150 bodů; podruhé – 50 bodů; potřetí – 0 bodů
Motivační rozhovor obchodní škola Hodnocení ve škále od 0 do 600 bodů, minimální počet pro přijetí je  v ústní části zkoušky 150 bodů
Motivační rozhovor praktická škola dvouletá Hodnocení ve škále od 0 do 600 bodů, minimální počet pro přijetí je 200 bodů
Motivační rozhovor praktická škola jednoletá Hodnocení ve škále od 0 do 600 bodů, minimální počet pro přijetí je 200 bodů

 

Dle § 60d, odst. 3 školského zákona podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí určené součtem bodů uchazeče za jednotlivá kritéria. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

Ředitel školy dle § 60, odst. 3 stanovuje školní přijímací zkoušku – motivační rozhovor, zaměřený na studijní předpoklady uchazeče. Tato zkouška se týká pouze oborů Obchodní škola, Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá (obory typu C, J). Uchazeči v ostatních oborech vzdělání zkoušku nekonají (obory typu E).

Informace k motivačním rozhovorům – školní přijímací zkouška

Motivační rozhovor oboru Obchodní škola se skládá z části písemné – jednoduché úlohy v matematice a českém jazyce v bodové škále 0–300 bodů a z části ústní v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–150 bodů a v oblasti všeobecných znalostí v bodové škále 0–150 bodů. Maximální počet dosažených bodů je 600. Minimální počet bodů nutných pro přijetí uchazeče je dosažení 150 bodů v ústní části.

Motivační rozhovor oboru Praktická škola dvouletá se skládá z části ústní -  v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–200 bodů, v oblasti jemné a hrubé motoriky v bodové škále 0–200 bodů a v oblasti studijních předpokladů 0–200 bodů. Studijní předpoklady jsou zaměřené na výživu a přípravu pokrmů, odívání, rodinnou výchovu, čtení s porozuměním a časovou orientaci. Maximální počet dosažených bodů je 600. Minimální počet bodů nutných pro přijetí uchazeče je dosažení 200 bodů.

Motivační rozhovor oboru Praktická škola jednoletá se skládá z části ústní -  v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–200 bodů, v oblasti jemné a hrubé motoriky v bodové škále 0–100 bodů a v oblasti studijních předpokladů 0–300 bodů. Studijní předpoklady jsou zaměřené na výživu a přípravu pokrmů, provoz a údržbu domácnosti, rodinnou výchovu, čtení s porozuměním a časovou orientaci. Maximální počet dosažených bodů je 600. Minimální počet bodů nutných pro přijetí uchazeče je dosažení 200 bodů.

Motivační rozhovor (školní přijímací zkouška) se koná v návaznosti na termín obnovení osobní přítomnosti žáků ve vzdělávání, který stanoví ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, nejdříve však 14 dnů od obnovení docházky.

Přihláška

Přihláška ke vzdělávání se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo.

  Formulář přihlášky ke studiu

Součástí přihlášky je posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání. Tento posudek vyžadujeme u přihlášek do všech našich oborů vzdělání. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.

Uchazeč spolu s přihláškou dokládá doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami - §1, odst. 1 písm. h) Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2019 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Uchazeč, který se hlásí přímo ze základní školy, bude mít na zadní straně přihlášky doplněnou klasifikaci prospěchu a chování, opatřenou razítkem školy. Uchazeč, který se hlásí ze střední školy, z domácnosti apod., přikládá k přihlášce kopie dvou posledních vysvědčení plnění povinné školní docházky.

Základní škola, která hodnotí slovně převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace - § 51, odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března, resp. do 2. března 2020.

Důvody pro vrácení přihlášky uchazeči respektive nezařazení uchazeče do přijímacího řízení

  • Přihláška není na předepsaném tiskopisu stanoveném ministerstvem - § 60a školského zákona
  • Přihláška postrádá náležitosti jako posudek o zdravotní způsobilosti, podpisy uchazeče respektive zákonného zástupce uchazeče, osobní údaje uchazeče, chování a prospěch uchazeče ze školy a zvolený obor vzdělání - § 60a školského zákona
  • Přihláška postrádá přiložené doporučení ze školského poradenského zařízení ke vzdělávání v oborech E, C nebo J
  • Přihláška je poškozena nebo znečištěna, obsah je nečitelný
  • Přihláška byla doručena škole po termínu, tzn. podací razítko došlé zásilky je po termínu 1. 3. 2020
  • Posudek o zdravotní způsobilosti vylučuje vzdělávání uchazeče ve zvoleném oboru
  • Přihláška obsahuje obor vzdělání, který není v nabídce aktuálně otevíraných oborů školy