Bližší informace pro uchazeče o studium:

 DSF0013u

David Liška

místnost A201

Tel.: 484 842 102, 728 035 440

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář

 

Aktualizováno: 4. 6. 2018

pdfVýsledky 2. kola přijímacího řízení - obory E

pdf Výsledky 2. kola přijímacího řízení - Obchodní škola, Praktická škola

pdf Výsledky 1. kola přijímacího řízení - obory E

pdf Výsledky 1. kola přijímacího řízení - Obchodní škola, Praktická škola

 

K přihlášce ke vzdělávání je nutné doložit  platné doporučení školského poradenského zařízení, tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

V souladu s § 60f, odst. 1 školského zákona vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

 

 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

OborPočet uchazečů
Zednické práce 3
Malířské a natěračské práce 4
Dlaždičské práce 3
Šití oděvů 5
Provozní služby 6
Obchodní škola 2

 

Jednotná kritéria do oborů vzdělání denní formy a způsob hodnocení jejich splnění

KritériumZpůsob hodnocení
Prospěch Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v bodové škále od 0 do 100 bodů
Chování Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v bodové škále od 0 do 200 bodů
Poslední ročník povinné školní docházky Hodnocení v bodové škále od 10 do 50 bodů
Typ školy, kde absolvoval uchazeč povinnou školní docházku Hodnocení 100 bodů absolvent ZŠ, 0 bodů absolvent ZŠ speciální
Uchazeč se hlásí do SOŠ Jablonecká poprvé ANO – 100 bodů; podruhé – 50 bodů; potřetí – 0 bodů
Doložení výpisu pololetního vysvědčení posledního ročníku povinné školní docházky nebo výpisu celkového počtu hodin neomluvené absence v posledním ročníku povinné školní docházky Doloží – 50 bodů; nedoloží – 0 bodů
Neomluvená absence Hodnocení z vysvědčení nebo výpisu v bodové škále od 0 do 150 bodů

 

 Dle § 60d, odst. 3 školského zákona podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí určené součtem bodů uchazeče za jednotlivá kritéria. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

 

Přihláška

Přihláška ke vzdělávání se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo.

  Formulář přihlášky ke studiu

Součástí přihlášky je posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání. Tento posudek vyžadujeme u přihlášek do všech našich oborů vzdělání. V přihlášce uvádí uchazeč jen 1 školu, obor vzdělání, popřípadě odlišné zaměření školního vzdělávacího plánu (týká se druhého a dalších kol přijímacího řízení).

Uchazeč spolu s přihláškou dokládá doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami - §1, odst. 1 písm. h) Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Uchazeč, který se hlásí přímo ze základní školy bude mít na zadní straně přihlášky doplněnou klasifikaci prospěchu a chování, opatřenou razítkem školy a s přihláškou doloží kopii výpisu pololetního vysvědčení šk. r. 2017/2018 nebo výpis celkového počtu hodin neomluvené absence v I. pololetí šk. r. 2017/2018 potvrzený školou.

Uchazeč, který se hlásí ze střední školy, z domácnosti apod., přikládá k přihlášce kopie dvou posledních vysvědčení plnění povinné školní docházky.

Základní škola, která hodnotí slovně převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace - § 51, odst.3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro 3. kolo přijímacího řízení do 13. června 2018. Výsledky budou publikovány na úřední desce školy a na školních internetových stránkách v pondělí 25. 6. 2018. Zápisový lístek je nutno odevzdat střední škole do 10 dnů od publikace výsledků , tj. do 11. 7. 2018.

 

Důvody pro vrácení přihlášky uchazeči respektive nezařazení uchazeče do přijímacího řízení

 

  • Přihláška není na předepsaném tiskopisu stanoveném ministerstvem - § 60a školského zákona
  • Přihláška postrádá náležitosti jako posudek o zdravotní způsobilosti, podpisy uchazeče respektive zákonného zástupce uchazeče, osobní údaje uchazeče, chování a prospěch uchazeče ze školy a zvolený obor vzdělání
  • Přihláška postrádá přiložené doporučení ze školského poradenského zařízení ke vzdělávání v oborech E, C nebo J nebo čestné prohlášení uchazeče respektive zákonného zástupce o objednání k vyšetření do školského poradenského zařízení
  • Přihláška je poškozena nebo znečištěna, obsah je nečitelný
  • Přihláška byla doručena škole po termínu, tzn. podací razítko došlé zásilky je po termínu
  • Posudek o zdravotní způsobilosti vylučuje vzdělávání uchazeče ve zvoleném oboru
  • Přihláška obsahuje obor vzdělání, který není v nabídce aktuálně otevíraných oborů školy