Loading color scheme

Přijímací řízení pro školní rok 2024-2025

Aktualizováno: 21. 6. 2024

pdf Stáhnout výsledky 2. kola přijímacího řízení obory kategorie E

Informace k doporučením ze školských poradenských zařízení (ŠPZ)

Vážení uchazeči, zákonní zástupci,

informaci o přijetí uchazeče bez zbytečného odkladu, prosím, oznamte Vaší poradně (PPP, SPC), která uchazeči/uchazečce vystaví Doporučení pro vzdělávání ke vzdělávání ve škole zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona a které bude vyhotoveno přímo pro vzdělávání žáka v SOŠ Liberec, Jablonecká 999. Toto doporučení je potřebné pro nástup do naší školy a studium zvoleného oboru.

 

INFORMAČNÍ ODPOLEDNE PRO PŘIJATÉ UCHAZEČE

Informační odpoledne pro přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce v oborech kategorie E se uskuteční ve čtvrtek 29. 8. 2024 v 15 hodin v hlavní budově školy na adrese Jablonecká 999, Liberec 6.

Informační odpoledne pro přijaté uchazeče oborů kategorie C a J a jejich zákonné zástupce se uskuteční ve čtvrtek 29. 8. 2024 v 15 hodin v sekci obchodní a praktické školy v Mařanově ul. 650, Liberec-Vesec (tam, kde uchazeči konali školní zkoušku).

Sledujte, prosím, internetové stránky školy nebo úřední desku. Určitě Vás budeme v dostatečném předstihu o všech důležitých termínech informovat.

Publikováno na úř. desce současně s výsledkovými listinami dne 21. 6. 2024

PhDr. Milan Adamec v. r.
ředitel školy

K přihlášce ke vzdělávání je nutné doložit platné doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ) ke vzdělávání ve škole zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona. Pokud bylo toto doporučení vydáno poradenským zařízením pro základní školu, je nutné, aby uchazeč v případě přijetí ke vzdělávání kontaktoval toto poradenské zařízení ohledně vydání nového doporučení pro Střední odbornou školu, Liberec, Jablonecká 999.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

 

Legislativní podklady

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

OborKódPočet uchazečů
Zahradnické práce (41-52-E/01) 2
Dlaždičské práce (36-51-E/01) 4

 

Základní kritéria a způsob hodnocení jejich splnění v oborech E - obory vzdělání s výučním listem

KritériumZpůsob hodnocení
Prospěch Hodnocení průměrného prospěchu na vysvědčeních z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil nebo plní povinnou školní docházku v bodové škále od 0 do 100 bodů (nebude hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020).
Chování Hodnocení chování na vysvědčeních z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil nebo plní povinnou školní docházku v bodové škále od 0 do 400 bodů (nebude hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020) – 1. stupeň 400 b., 2. stupeň 50 b., 3. stupeň 0 b.
Typ školy, kde absolvoval uchazeč povinnou školní docházku Hodnocení 500 bodů absolvent ZŠ/ ZŠ praktická, 0 bodů absolvent ZŠ speciální.
Studium v SOŠ Liberec Nestudoval – 100 bodů; absolvent 1 oboru – 50 bodů; absolvent dvou a více oborů – 0 bodů.

 

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí určené součtem bodů uchazeče za jednotlivá kritéria. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

Přídavná kritéria slouží pro účely rozřazení uchazečů, kteří by na podkladu základních kritérií mohli skončit na shodném místě v pořadí.

 • 1. přídavné kritérium: Při rovnosti dosažených bodů za stanovená kritéria bude v celkovém pořadí upřednostněn uchazeč s lepším celkovým průměrným prospěchem v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, vypočteným na dvě desetinná místa.
 • 2. přídavné kritérium: Při rovnosti dosažených bodů za stanovená kritéria při aplikaci 1. přídavného kritéria bude v celkovém pořadí upřednostněn uchazeč s lepším celkovým průměrným prospěchem ve 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky, vypočteným na dvě desetinná místa.
 • 3. přídavné kritérium je preference daného oboru vzdělání dle pořadí v přihlášce. Příklad: Dva uchazeči s celkovým počtem bodů 1085 jsou v oboru XY na shodném 11. místě. Uchazeč A má tento obor v přihlášce uveden na druhém místě, uchazeč B tento obor označil v přihlášce na 1. místě. Uchazeč B v celkovém pořadí tedy bude posunut před uchazeče A.

 

Způsob podání přihlášek a přílohy k přihláškám

Uchazeč může podat přihlášku ke vzdělávání třemi různými způsoby - elektronicky nebo po vytištěním formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně mojeID nebo další způsoby dle NIA). Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Uchazeč si zvolí pouze jednu z možností.

Přihlášku lze podat od 21. 5. 2024 do 24. 5. 2024.

 

Přihláška ke vzdělávání se v případě podání vyplněného tiskopisu podává na formuláři, který stanoví ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Odkaz pro stažení formuláře a dalších příloh, které lze doložit k přihlášce zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/zakladni-skola.html

K přihlášce se přikládá lékařský posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání. Tento posudek vyžadujeme u všech oborů vzdělání SOŠ, Liberec, Jablonecká 999.

Lékařský posudek je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!

 

Vkládání příloh podle typu podání přihlášky

 • U elektronického podání přihlášek uchazeč vloží digitální přílohy dle kritérií přijímacího řízení.
 • U podání formou vytištěného výpisu z online systému uchazeč vloží digitální přílohy dle kritérií přijímacího řízení.
 • U podání vyplněného tiskopisu přihlášky ke každé vytisknuté přihlášce uchazeč přiloží prosté kopie požadovaných dokladů.

 

Požadované přílohy

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
 • Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání v ZŠ – výpis z vysvědčení nebo kopie vysvědčení - poslední dva ročníky plnění povinné školní docházky.
 • Doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ) k zařazení do školy zřízené pro žáky dle § 16 odst. 9 ŠZ – tj. např. posouzení ŠPZ k PŘ s vyznačením doporučení vzdělávání v oborech kategorie E apod.
 • Převod slovního hodnocení do klasifikace – tzn. hodnotí-li škola slovně, převede slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení. Je možné použít formulář, který je přílohou č. 3 "Metodického materiálu k přijímacímu řízení do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři od 1. ledna 2024".
 • Doporučení ŠPZ pro úpravu podmínek přijímacího řízení.

 

21. června 2024 ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň budou výsledky zveřejněny v DiPSy.

 

ODVOLÁNÍ A VZDÁNÍ SE PRÁVA NA PŘIJETÍ

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podle § 86 až 88 správního řádu.

Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DIPSY, ale musí postupovat podle obecné úpravy správního řádu.

Spolu s odvoláním zasílá ředitel školy zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno. Spis může zaslat v digitální, listinné nebo hybridní formě. Rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury podle § 87 správního řádu, nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

 

Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směřované k autoremeduře na základě uvolněných míst se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena. Místo uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých (na základě vzdání se práva na přijetí) již není možné zaplnit v daném kole jiným uchazečem. Autoremedurou nelze obcházet prioritizaci.

Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu (na prvním místě), nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy (na druhém nebo třetím místě), protože takovému odvolání nemůže být vyhověno.

V případě, že je (v raritních případech) uchazeč v důsledku opravných nebo podobných prostředků přijat, zadá tuto informaci ředitel školy bez zbytečného odkladu, nejdéle do 2 pracovních dnů, do DIPSY. Zde pak platí výjimka: rozhodnutí na základě odvolacího řízení nemá vliv na přijetí uchazeče do jiného oboru vzdělání, resp. důsledkem může být přijetí do více oborů zároveň, přičemž uchazeč nemá povinnost dopředu oznámit, ve kterém oboru vzdělání se stane žákem.

Pokud si již přijatý uchazeč chce otevřít možnost přihlášení se v rámci jiného kola přijímacího řízení, musí se vzdát práva na přijetí do oboru, ve kterém byl přijat (například se v rámci druhého kola otevřel jeho vysněný obor a již byl přijat do jiného oboru v prvním kole). Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat. Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do daného oboru. Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v daném kole (v případě 1. a 2. kola), nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení (v případě 3. a dalších kol může nadto potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v jiném oboru daného kola, kam byl také přijat).

 

Vzdání se práva na přijetí nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.

 

PhDr. Milan Adamec
ředitel školy

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení obory kategorie E a C, J

pdf Stáhnout výsledky 1. kola přijímacího řízení obory kategorie E

pdf Stáhnout výsledky 1. kola přijímacího řízení obory kategorie C, J

 

Informace k doporučením ze školských poradenských zařízení (ŠPZ)

Vážení uchazeči, zákonní zástupci,

informaci o přijetí uchazeče bez zbytečného odkladu, prosím, oznamte Vaší poradně (PPP, SPC), která uchazeči/uchazečce vystaví Doporučení pro vzdělávání ke vzdělávání ve škole zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona a které bude vyhotoveno přímo pro vzdělávání žáka v SOŠ Liberec, Jablonecká 999. Toto doporučení je potřebné pro nástup do naší školy a studium zvoleného oboru.

 

INFORMAČNÍ ODPOLEDNE PRO PŘIJATÉ UCHAZEČE

Informační odpoledne pro přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce v oborech kategorie E se uskuteční ve čtvrtek 29. 8. 2024 v 15 hodin v hlavní budově školy na adrese Jablonecká 999, Liberec 6.

Informační odpoledne pro přijaté uchazeče oborů kategorie C a J a jejich zákonné zástupce se uskuteční ve čtvrtek 29. 8. 2024 v 15 hodin v sekci obchodní a praktické školy v Mařanově ul. 650, Liberec-Vesec (tam, kde uchazeči konali školní zkoušku).

Sledujte, prosím, internetové stránky školy nebo úřední desku. Určitě Vás budeme v dostatečném předstihu o všech důležitých termínech informovat.

Publikováno na úř. desce současně s výsledkovými listinami dne 15. 5. 2024

PhDr. Milan Adamec v. r.
ředitel školy

 

K přihlášce ke vzdělávání je nutné doložit platné doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ) ke vzdělávání ve škole zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona. Pokud bylo toto doporučení vydáno poradenským zařízením pro základní školu, je nutné, aby uchazeč v případě přijetí ke vzdělávání kontaktoval toto poradenské zařízení ohledně vydání nového doporučení pro Střední odbornou školu, Liberec, Jablonecká 999.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

 

Legislativní podklady

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

OborKódPočet uchazečů
Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) 28
Zahradnické práce (41-52-E/01) 22
Zahradnická výroba (41-52-E/02) 12
Strojírenské práce (23-51-E/01) 14
Zednické práce (36-67-E/01) 9
Malířské a natěračské práce (36-57-E/01) 14
Dlaždičské práce (36-51-E/01) 5
Šití oděvů (31-59-E/01) 6
Provozní služby (69-54-E/01) 12
Obchodní škola (63-51-J/01) 12
Praktická škola dvouletá (78-62-C/02) 12
Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) 6

 

Základní kritéria a způsob hodnocení jejich splnění v oborech E - obory vzdělání s výučním listem

KritériumZpůsob hodnocení
Prospěch Hodnocení průměrného prospěchu na vysvědčeních z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil nebo plní povinnou školní docházku v bodové škále od 0 do 100 bodů (nebude hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020).
Chování Hodnocení chování na vysvědčeních z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil nebo plní povinnou školní docházku v bodové škále od 0 do 400 bodů (nebude hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020) – 1. stupeň 400 b., 2. stupeň 50 b., 3. stupeň 0 b.
Typ školy, kde absolvoval uchazeč povinnou školní docházku Hodnocení 500 bodů absolvent ZŠ/ ZŠ praktická, 0 bodů absolvent ZŠ speciální.
Studium v SOŠ Liberec Nestudoval – 100 bodů; absolvent 1 oboru – 50 bodů; absolvent dvou a více oborů – 0 bodů.

 

Základní kritéria a způsob hodnocení jejich splnění v oborech C, J – obchodní škola, praktická škola dvouletá a praktická škola jednoletá

KritériumZpůsob hodnocení
Prospěch Hodnocení průměrného prospěchu na vysvědčeních z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil nebo plní povinnou školní docházku v bodové škále od 0 do 100 bodů (nebude hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020).
Chování Hodnocení chování na vysvědčeních z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil nebo plní povinnou školní docházku v bodové škále od 0 do 400 bodů (nebude hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020) – 1. stupeň 400 b., 2. stupeň 50 b., 3. stupeň 0 b.
Studium v SOŠ Liberec Nestudoval – 100 bodů; absolvent 1 oboru – 50 bodů; absolvent dvou a více oborů – 0 bodů.
Motivační rozhovor obchodní škola Hodnocení ve škále 0 – 800 bodů, minimální počet pro přijetí je v ústní části zkoušky 200 bodů.
Motivační rozhovor praktická škola dvouletá Hodnocení ve škále 0 –800 bodů, minimální počet pro přijetí je 300 bodů.
Motivační rozhovor praktická škola jednoletá Hodnocení ve škále 0 – 800 bodů, minimální počet pro přijetí je 300 bodů.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí určené součtem bodů uchazeče za jednotlivá kritéria. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

Přídavná kritéria slouží pro účely rozřazení uchazečů, kteří by na podkladu základních kritérií mohli skončit na shodném místě v pořadí.

 • 1. přídavné kritérium: Při rovnosti dosažených bodů za stanovená kritéria bude v celkovém pořadí upřednostněn uchazeč s lepším celkovým průměrným prospěchem v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, vypočteným na dvě desetinná místa.
 • 2. přídavné kritérium: Při rovnosti dosažených bodů za stanovená kritéria při aplikaci 1. přídavného kritéria bude v celkovém pořadí upřednostněn uchazeč s lepším celkovým průměrným prospěchem ve 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky, vypočteným na dvě desetinná místa.
 • 3. přídavné kritérium je preference daného oboru vzdělání dle pořadí v přihlášce. Příklad: Dva uchazeči s celkovým počtem bodů 1085 jsou v oboru XY na shodném 11. místě. Uchazeč A má tento obor v přihlášce uveden na druhém místě, uchazeč B tento obor označil v přihlášce na 1. místě. Uchazeč B v celkovém pořadí tedy bude posunut před uchazeče A.

 

Informace k motivačním rozhovorům – školní přijímací zkouška

Ředitel školy stanovuje školní přijímací zkoušku – motivační rozhovor, zaměřený na studijní předpoklady uchazeče. Tato zkouška se týká pouze oborů Obchodní škola, Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá (obory kategorie C, J). Uchazeči v ostatních oborech vzdělání zkoušku nekonají (obory kategorie E).

Motivační rozhovor oboru Obchodní škola se skládá z části písemné – jednoduché úlohy v matematice a českém jazyce v bodové škále 0–300 bodů a z části ústní v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–250 bodů a v oblasti všeobecných znalostí v bodové škále 0–250 bodů. Maximální počet dosažených bodů je 800. Minimální počet bodů nutných pro přijetí uchazeče je dosažení 200 bodů v ústní části.

Motivační rozhovor oboru Praktická škola dvouletá se skládá z části ústní-v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–400 bodů, v oblasti jemné a hrubé motoriky v bodové škále 0–200 bodů a v oblasti studijních předpokladů 0–200 bodů. Studijní předpoklady jsou zaměřené na výživu a přípravu pokrmů, práce s materiály, šití, rodinnou výchovu, čtení s porozuměním, opis textu jednoduché věty a časovou orientaci. Maximální počet dosažených bodů je 800. Minimální počet bodů nutných pro přijetí uchazeče je dosažení 300 bodů.

Motivační rozhovor oboru Praktická škola jednoletá se skládá z části ústní – v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–350 bodů, v oblasti jemné a hrubé motoriky v bodové škále 0–100 bodů a v oblasti studijních předpokladů 0–350 bodů. Studijní předpoklady jsou zaměřené na výživu a přípravu pokrmů, provoz a údržbu domácnosti, rodinnou výchovu, čtení s porozuměním, opis textu jednoduché věty a časovou orientaci. Maximální počet dosažených bodů je 800. Minimální počet bodů nutných pro přijetí uchazeče je dosažení 300 bodů.

Motivační rozhovor (školní přijímací zkouška) se koná v úterý 9. 4. 2024 a ve středu 10. 4. 2024.

 

Způsob podání přihlášek a přílohy k přihláškám

Uchazeč může podat přihlášku ke vzdělávání třemi různými způsoby - elektronicky nebo po vytištěním formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně mojeID nebo další způsoby dle NIA). Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Uchazeč si zvolí pouze jednu z možností. Systém pro podávání elektronických přihlášek DIPSY bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024.

Přihlášku lze podat od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024.

 

Přihláška ke vzdělávání se v případě podání vyplněného tiskopisu podává na formuláři, který stanoví ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Odkaz pro stažení formuláře a dalších příloh, které lze doložit k přihlášce zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/zakladni-skola.html

K přihlášce se přikládá lékařský posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání. Tento posudek vyžadujeme u všech oborů vzdělání SOŠ, Liberec, Jablonecká 999.

Lékařský posudek je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!

 

Vkládání příloh podle typu podání přihlášky

 • U elektronického podání přihlášek uchazeč vloží digitální přílohy dle kritérií přijímacího řízení.
 • U podání formou vytištěného výpisu z online systému uchazeč vloží digitální přílohy dle kritérií přijímacího řízení.
 • U podání vyplněného tiskopisu přihlášky ke každé vytisknuté přihlášce uchazeč přiloží prosté kopie požadovaných dokladů.

 

Požadované přílohy

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
 • Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání v ZŠ – výpis z vysvědčení nebo kopie vysvědčení - poslední dva ročníky plnění povinné školní docházky.
 • Doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ) k zařazení do školy zřízené pro žáky dle § 16 odst. 9 ŠZ – tj. např. posouzení ŠPZ k PŘ s vyznačením doporučení vzdělávání v oborech kategorie E apod.
 • Převod slovního hodnocení do klasifikace – tzn. hodnotí-li škola slovně, převede slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení. Je možné použít formulář, který je přílohou č. 3 "Metodického materiálu k přijímacímu řízení do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři od 1. ledna 2024".
 • Doporučení ŠPZ pro úpravu podmínek přijímacího řízení – ke stažení pdf Doporučení ŠPZ.

Uchazeč současně s přihláškou do oborů kategorie C nebo J může doložit kromě doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ) dle § 16 odst. 9 školského zákona i doporučení ŠPZ obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami - §3, odst. 1 písm. i) Vyhlášky č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

 

15. května 2024 ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole a nahraje PDF soubor s podrobnými výsledky dle jednotlivých kritérií do systému DIPSY.

 

ODVOLÁNÍ A VZDÁNÍ SE PRÁVA NA PŘIJETÍ

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podle § 86 až 88 správního řádu.

Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DIPSY, ale musí postupovat podle obecné úpravy správního řádu.

Spolu s odvoláním zasílá ředitel školy zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno. Spis může zaslat v digitální, listinné nebo hybridní formě. Rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury podle § 87 správního řádu, nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

 

Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směřované k autoremeduře na základě uvolněných míst se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena. Místo uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých (na základě vzdání se práva na přijetí) již není možné zaplnit v daném kole jiným uchazečem. Autoremedurou nelze obcházet prioritizaci.

Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu (na prvním místě), nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy (na druhém nebo třetím místě), protože takovému odvolání nemůže být vyhověno.

V případě, že je (v raritních případech) uchazeč v důsledku opravných nebo podobných prostředků přijat, zadá tuto informaci ředitel školy bez zbytečného odkladu, nejdéle do 2 pracovních dnů, do DIPSY. Zde pak platí výjimka: rozhodnutí na základě odvolacího řízení nemá vliv na přijetí uchazeče do jiného oboru vzdělání, resp. důsledkem může být přijetí do více oborů zároveň, přičemž uchazeč nemá povinnost dopředu oznámit, ve kterém oboru vzdělání se stane žákem.

Pokud si již přijatý uchazeč chce otevřít možnost přihlášení se v rámci jiného kola přijímacího řízení, musí se vzdát práva na přijetí do oboru, ve kterém byl přijat (například se v rámci druhého kola otevřel jeho vysněný obor a již byl přijat do jiného oboru v prvním kole). Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat. Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do daného oboru. Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v daném kole (v případě 1. a 2. kola), nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení (v případě 3. a dalších kol může nadto potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v jiném oboru daného kola, kam byl také přijat).

 

Vzdání se práva na přijetí nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.

 

PhDr. Milan Adamec
ředitel školy

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

V přiloženém souboru zveřejňujeme obecné informace pro uchazeče I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025. Kritéria, počty přijímaných uchazečů a termíny přijímacího řízení zde budeme publikovat do konce ledna 2024.

pdf Obecné informace pro uchazeče k přijímacímu řízení 2024