Bližší informace pro uchazeče o studium:

 DSF0013u

David Liška

místnost A201

Tel.: 484 842 102, 728 035 440

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář

 

Aktualizováno: 21. 1. 2020

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

K přihlášce ke vzdělávání je nutné doložit platné doporučení školského poradenského zařízení, tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra k zařazení do školy zřízené pro žáky podle §16 odst. 9 ŠZ.

V souladu s § 60,  školského zákona vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

OborPočet uchazečů
Stravovací a ubytovací služby 36
Zahradnické práce 28
Zahradnická výroba 7
Strojírenské práce 22
Zednické práce 14
Malířské a natěračské práce 14
Dlaždičské práce 14
Šití oděvů 14
Provozní služby 14
Obchodní škola 11
Praktická škola dvouletá 11
Praktická škola jednoletá 6

 

Jednotná kritéria do oborů vzdělání denní formy a způsob hodnocení jejich splnění

KritériumZpůsob hodnocení
Prospěch Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v bodové škále od 0 do 100 bodů
Chování Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v bodové škále od 0 do 350 bodů
Poslední ročník povinné školní docházky Hodnocení v bodové škále od 10 do 100 bodů
Typ školy, kde absolvoval uchazeč povinnou školní docházku Hodnocení 150 bodů absolvent ZŠ, 0 bodů absolvent ZŠ speciální
Uchazeč se hlásí do SOŠ Jablonecká poprvé – 150 bodů; podruhé – 50 bodů; potřetí – 0 bodů
Motivační rozhovor obchodní škola Hodnocení ve škále od 0 do 600 bodů, minimální počet pro přijetí je  v ústní části zkoušky 150 bodů
Motivační rozhovor praktická škola dvouletá Hodnocení ve škále od 0 do 600 bodů, minimální počet pro přijetí je 200 bodů
Motivační rozhovor praktická škola jednoletá Hodnocení ve škále od 0 do 600 bodů, minimální počet pro přijetí je 200 bodů

 

Dle § 60d, odst. 3 školského zákona podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí určené součtem bodů uchazeče za jednotlivá kritéria. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

Ředitel školy dle § 60, odst. 3 stanovuje školní přijímací zkoušku – motivační rozhovor, zaměřený na studijní předpoklady uchazeče. Tato zkouška se týká pouze oborů Obchodní škola, Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá (obory typu C, J). Uchazeči v ostatních oborech vzdělání zkoušku nekonají (obory typu E).

Informace k motivačním rozhovorům – školní přijímací zkouška

Motivační rozhovor oboru Obchodní škola se skládá z části písemné – jednoduché úlohy v matematice a českém jazyce v bodové škále 0–300 bodů a z části ústní v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–150 bodů a v oblasti všeobecných znalostí v bodové škále 0–150 bodů. Maximální počet dosažených bodů je 600. Minimální počet bodů nutných pro přijetí uchazeče je dosažení 150 bodů v ústní části.

Motivační rozhovor oboru Praktická škola dvouletá se skládá z části ústní -  v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–200 bodů, v oblasti jemné a hrubé motoriky v bodové škále 0–200 bodů a v oblasti studijních předpokladů 0–200 bodů. Studijní předpoklady jsou zaměřené na výživu a přípravu pokrmů, odívání, rodinnou výchovu, čtení s porozuměním a časovou orientaci. Maximální počet dosažených bodů je 600. Minimální počet bodů nutných pro přijetí uchazeče je dosažení 200 bodů.

Motivační rozhovor oboru Praktická škola jednoletá se skládá z části ústní -  v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–200 bodů, v oblasti jemné a hrubé motoriky v bodové škále 0–100 bodů a v oblasti studijních předpokladů 0–300 bodů. Studijní předpoklady jsou zaměřené na výživu a přípravu pokrmů, provoz a údržbu domácnosti, rodinnou výchovu, čtení s porozuměním a časovou orientaci. Maximální počet dosažených bodů je 600. Minimální počet bodů nutných pro přijetí uchazeče je dosažení 200 bodů.

Motivační rozhovor (školní přijímací zkouška) se koná 22. 4. 2020 a 23. 4. 2020.

Přihláška

Přihláška ke vzdělávání se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo.

  Formulář přihlášky ke studiu

Součástí přihlášky je posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání. Tento posudek vyžadujeme u přihlášek do všech našich oborů vzdělání. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.

Uchazeč spolu s přihláškou dokládá doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami - §1, odst. 1 písm. h) Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2019 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Uchazeč, který se hlásí přímo ze základní školy, bude mít na zadní straně přihlášky doplněnou klasifikaci prospěchu a chování, opatřenou razítkem školy. Uchazeč, který se hlásí ze střední školy, z domácnosti apod., přikládá k přihlášce kopie dvou posledních vysvědčení plnění povinné školní docházky.

Základní škola, která hodnotí slovně převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace - § 51, odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2020.

Důvody pro vrácení přihlášky uchazeči respektive nezařazení uchazeče do přijímacího řízení

  • Přihláška není na předepsaném tiskopisu stanoveném ministerstvem - § 60a školského zákona
  • Přihláška postrádá náležitosti jako posudek o zdravotní způsobilosti, podpisy uchazeče respektive zákonného zástupce uchazeče, osobní údaje uchazeče, chování a prospěch uchazeče ze školy a zvolený obor vzdělání - § 60a školského zákona
  • Přihláška postrádá přiložené doporučení ze školského poradenského zařízení ke vzdělávání v oborech E, C nebo J
  • Přihláška je poškozena nebo znečištěna, obsah je nečitelný
  • Přihláška byla doručena škole po termínu, tzn. podací razítko došlé zásilky je po termínu 1. 3. 2020
  • Posudek o zdravotní způsobilosti vylučuje vzdělávání uchazeče ve zvoleném oboru
  • Přihláška obsahuje obor vzdělání, který není v nabídce aktuálně otevíraných oborů školy