Bližší informace pro uchazeče o studium:

 DSF0013u

David Liška

místnost A201

Tel.: 484 842 102, 728 035 440

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář

 

Aktualizováno: 23. 5. 2019

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

pdf Stáhnout výsledky 2. kola přijímacího řízení.

Seznam přijatých uchazečů  je dle platné legislativy pouze zveřejněn na stránkách školy  - viz  nadpis výše a zároveň na úřední desce ve vestibulu přízemí hlavní budovy školy ode dne 23. 5. 2019 (tj. nebude zasíláno rozhodnutí o přijetí). Uchazeči na tomto seznamu budou označeni registračními čísly. Vaše registrační číslo pro tento účel jste obdrželi v informačním dopisu, odeslaném dne 14. 5. 2019.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí ředitele školy v písemné podobě.

Jako potvrzení nástupu ke studiu slouží zápisový lístek. Zápisový lístek uchazečům vydá ředitel základní školy /uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, jej vydá krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště, adresa Krajského úřadu Libereckého kraje: U Jezu 642/2a, Liberec 2/. Dle platné vyhlášky je zápisový lístek uchazeč nebo jeho zákonný zástupce povinen odevzdat SOŠ, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn – od oznámení rozhodnutí na webu školy či úřední desce, tj. do 6. června 2019 - kancelář č. 201 v I. patře školy, p. Liška.

V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, posledním dnem této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Změnit volbu a vzít zápisový lístek zpět lze pouze ve výjimečných případech.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

V souladu s § 60f,  školského zákona vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

OborPočet uchazečů
Stravovací a ubytovací služby 10
Zednické práce 3
Malířské a natěračské práce 4
Dlaždičské práce 6
Šití oděvů 3
Provozní služby 5
Obchodní škola 6
Praktická škola jednoletá 1

 

Jednotná kritéria do oborů vzdělání denní formy a způsob hodnocení jejich splnění

KritériumZpůsob hodnocení
Prospěch Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v bodové škále od 0 do 100 bodů
Chování Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v bodové škále od 0 do 300 bodů
Poslední ročník povinné školní docházky Hodnocení v bodové škále od 10 do 100 bodů
Typ školy, kde absolvoval uchazeč povinnou školní docházku Hodnocení 150 bodů absolvent ZŠ, 0 bodů absolvent ZŠ speciální
Uchazeč se hlásí do SOŠ Jablonecká poprvé ANO – 150 bodů; podruhé – 50 bodů; potřetí – 0 bodů
Motivační rozhovor (jen u oborů obchodní a praktická škola) Hodnocení do maximálního počtu 600 bodů, u obchodní školy je nutný minimální počet 150 bodů u ústní části pohovoru, u praktické školy jednoleté je nutný minimální počet 300 bodů.

 

Dle § 60d, odst. 3 školského zákona podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí určené součtem bodů uchazeče za jednotlivá kritéria. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.
Ředitel školy dle § 60, odst. 3 stanovuje školní přijímací zkoušku – motivační rozhovor, zaměřený na studijní předpoklady uchazeče. Tato zkouška se týká pouze oborů Obchodní škola, Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá (obory typu C, J). Uchazeči v ostatních oborech vzdělání zkoušku nekonají (obory typu E).

Informace k motivačním rozhovorům – školní přijímací zkouška

Motivační rozhovor oboru Obchodní škola se skládá z části písemné – jednoduché úlohy v matematice a českém jazyce v bodové škále 0–300 bodů a z části ústní v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–150 bodů a v oblasti všeobecných znalostí v bodové škále 0–150 bodů. Maximální počet dosažených bodů je 600.
Motivační rozhovor oboru Praktická škola jednoletá se skládá z části ústní v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–200 bodů, v oblasti jemné a hrubé motoriky v bodové škále 0–100 bodů a v oblasti studijních předpokladů 0–300 bodů. Studijní předpoklady jsou zaměřené na výživu a přípravu pokrmů, provoz a údržbu domácnosti, rodinnou výchovu, čtení s porozuměním a časovou orientaci. Maximální počet dosažených bodů je 600.

Motivační rozhovor (školní přijímací zkouška) se koná 21. 5. 2019.

Přihláška

Přihláška ke vzdělávání se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo.

  Formulář přihlášky ke studiu

Součástí přihlášky je posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání. Tento posudek vyžadujeme u přihlášek do všech našich oborů vzdělání. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.
Uchazeč spolu s přihláškou dokládá doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami - §1, odst. 1 písm. h) Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2019 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Uchazeč, který se hlásí přímo ze základní školy, bude mít na zadní straně přihlášky doplněnou klasifikaci prospěchu a chování, opatřenou razítkem školy. Uchazeč, který se hlásí ze střední školy, z domácnosti apod., přikládá k přihlášce kopie dvou posledních vysvědčení plnění povinné školní docházky.
Základní škola, která hodnotí slovně převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace - § 51, odst.3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro druhého kolo přijímacího řízení pro obory Obchodní a praktická škola do 13. května 2019 a ostatní obory E do 14. května 2019.

Důvody pro vrácení přihlášky uchazeči respektive nezařazení uchazeče do přijímacího řízení

  • Přihláška není na předepsaném tiskopisu stanoveném ministerstvem - § 60a školského zákona
  • Přihláška postrádá náležitosti jako posudek o zdravotní způsobilosti, podpisy uchazeče respektive zákonného zástupce uchazeče, osobní údaje uchazeče, chování a prospěch uchazeče ze školy a zvolený obor vzdělání
  • Přihláška postrádá přiložené doporučení ze školského poradenského zařízení ke vzdělávání v oborech E, C nebo J nebo čestné prohlášení uchazeče respektive zákonného zástupce o objednání k vyšetření do školského poradenského zařízení
  • Přihláška je poškozena nebo znečištěna, obsah je nečitelný
  • Přihláška byla doručena škole po termínu, tzn. podací razítko pošty je po termínu
  • Posudek o zdravotní způsobilosti vylučuje vzdělávání uchazeče ve zvoleném oboru
  • Přihláška obsahuje obor vzdělání, který není v nabídce aktuálně otevíraných oborů školy

 

Všem uchazečům, kteří aktuálně podali přihlášku do druhého kola přijímacího řízení, byl odeslán dne 14. 5. 2019 informační dopis s registračním číslem a dalšími pokyny (termín zveřejnění výsledků, nakládání se zápisovým lístkem, termín informačního odpoledne atd.). Uchazečům o obory obchodní škola a praktická škola jednoletá byla zároveň odeslána pozvánka k motivačnímu rozhovoru.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

pdf Stáhnout výsledky 1. kola přijímacího řízení

pdf Stáhnout výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obory C a J (Praktická a Obchodní škole)

Seznam přijatých uchazečů (obory vzdělání E, tj, kromě oborů obchodní škola, praktická škola dvouletá a praktická škola jednoletá) je dle platné legislativy pouze zveřejněn na stránkách školy  - viz  nadpis výše a zároveň na úřední desce ve vestibulu přízemí hlavní budovy školy ode dne 22. 4. 2019 respektive 26. 4. 2019 (tj. nebude zasíláno rozhodnutí o přijetí). Uchazeči na tomto seznamu budou označeni registračními čísly. Vaše registrační číslo pro tento účel jste obdrželi v informačním dopisu, odeslaném dne 3. 4. 2019.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí ředitele školy v písemné podobě.

Jako potvrzení nástupu ke studiu slouží zápisový lístek. Zápisový lístek uchazečům vydá ředitel základní školy /uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, jej vydá krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště, adresa Krajského úřadu Libereckého kraje: U Jezu 642/2a, Liberec 2/. Dle platné vyhlášky je zápisový lístek uchazeč nebo jeho zákonný zástupce povinen odevzdat SOŠ, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn – od oznámení rozhodnutí na webu školy či úřední desce, tj. do 7. května 2019 - kancelář č. 201 v I. patře školy, p. Liška. U oborů C a J (Praktická a Obchodní škola) je termín do 14. května 2019.


V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, posledním dnem této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Změnit volbu a vzít zápisový lístek zpět lze pouze ve výjimečných případech.

V úterý 11. 6. 2019 od 15.30 hodin se v prostorách internátu Střední odborné školy, Liberec, Jablonecká 999, p. o. koná informační odpoledne pro přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce, kde poskytneme informace k nástupu ke studiu, zahájení školního roku, pořizování pomůcek pro odborný výcvik, školnímu řádu, informace k stravování a ubytování apod.


Informační odpoledne oborů vzdělání praktická škola dvouletá, obchodní škola a praktická škola jednoletá se koná v úterý 11. 6. 2019 od 14.00 hodin v sekci Praktické a Obchodní školy – dům B, 1. patro nad hlavním vchodem Jedličkova ústavu, Lužická 7, Liberec.

Informace pro přijímací řízení na obchodní a praktickou školu

Jako potvrzení nástupu ke studiu slouží zápisový lístek. Zápisový lístek uchazečům vydá ředitel základní školy /uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, jej vydá krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu/. Dle platné vyhlášky je zápisový lístek uchazeč nebo jeho zákonný zástupce povinen odevzdat SOŠ, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn – od oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče na webu školy či úřední desce. V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, posledním dnem této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zpětvzetí zápisového lístku je možné pouze ve výjimečných případech.

K přihlášce ke vzdělávání je nutné doložit  platné doporučení školského poradenského zařízení, tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra.