Loading color scheme

Průvodce studiem

TERMÍNY KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Informace k termínům konání závěrečných zkoušek najdete ZDE

NÁHRADNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2023

Informace k termínům náhradních závěrečných zkoušek  a k opravným závěrečným zkouškám najdete ZDE

TERMÍN OPRAVNÝCH ZKOUŠEK 2023

Informace k termínu opravných zkoušek najdete ZDE

Jmenování komisí pro opravnou zkoušku najdete ZDE

NÁHRADNÍ TERMÍN HODNOCENÍ 2023

Informace ke stanovení náhradního termínu hodnocení najdete  ZDE

TERMÍNY KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Informace k termínům konání závěrečných zkoušek najdete ZDE

NÁHRADNÍ TERMÍN HODNOCENÍ 2022

Informace ke stanovení náhradního termínu hodnocení najdete ZDE

NÁHRADNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2022

Informace k termínům náhradních závěrečných zkoušek najdete ZDE

TERMÍNY KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Informace k termínům konání závěrečných zkoušek v roce 2022 najdete ZDE

TERMÍN OPRAVNÝCH ZKOUŠEK 2021

Informace k termínu opravných zkoušek najdete ZDE

NÁHRADNÍ TERMÍN HODNOCENÍ 2021

Informace ke stanovení náhradního termínu hodnocení najdete ZDE

NÁHRADNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2021

Informace k termínům náhradních závěrečných zkoušek najdete ZDE

TERMÍNY KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Informace k termínům konání závěrečných zkoušek v roce 2021 najdete ZDE

NÁHRADNÍ TERMÍN HODNOCENÍ 2020

Informace ke stanovení náhradního termínu hodnocení najdete zde

NÁHRADNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2020

Informace k termínům náhradních závěrečných zkoušek najdete zde

TERMÍNY KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Informace k temínům konání závěrečných zkoušek v roce 2020 najdete zde

NÁHRADNÍ TERMÍN HODNOCENÍ

Informace ke stanovení náhradního termínu hodnocení najdete zde

TERMÍN OPRAVNÝCH ZKOUŠEK

Informace k termínu opravných zkoušek najdete zde

NÁHRADNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2019

Informace k termínům náhradních závěrečných zkoušek najdete zde

TERMÍNY KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2019

Informace k temínům konání závěrečných zkoušek v roce 2019 najdete zde

 

OPRAVNÝ TERMÍN ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Informace k opravnému termínu závěrečných zkoušek najdete zde

NÁHRADNÍ A OPRAVNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2018

Informace k náhradním a opravným závěrečným zkouškám najdete pdf zde.

 

OPRAVNÉ ZKOUŠKY A NÁHRADNÍ TERMÍN HODNOCENÍ 2018

Informace k opravným zkouškám a náhradnímu termínu hodnocení najdete pdf zde.

 

Aktualizováno dne 8. 9. 2023

 

Konzultační hodiny 2023/2024

Konzultační hodiny ve SOŠ, Jablonecká 999 naleznete ZDE

Konzultační hodiny v sekci Obchodní a Praktické školy naleznete ZDE

 

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ

(výňatek ze školního řádu)

 • Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví i bezpečnosti

 • Škola se pro žáky otevírá v 7:40 hod.

 • Po příchodu do školy si každý žák odloží v šatně svrchní oblečení a přezuje se do domácí obuvi.

 • Žáci respektují a ukázněně plní pokyny všech pedagogických i správních zaměstnanců škol.

 • Opustit budovu školy je žákům umožněno po přezutí o velkých přestávkách (po 2. a 6. vyuč. hodině). Pohybovat se mohou pouze v areálu školy.

 • Ke spolužákům se žáci chovají přátelsky a zdržují se projevů netolerance, šikany či rasismu. Jakékoliv projevy šikanování (opakované slovní, fyzické, rasové, náboženské ataky) budou považovány za závažné porušení školního řádu a náležitě přísně potrestány.

 • Žákům je zakázáno přinášet do školy předměty a látky ohrožující zdraví (bodné, sečné, střelné zbraně, chemikálie, výbušniny, zvířata apod.)

 • V rámci prevence sociálně patologických jevů je vnášení, držení, distribuce a konzumace návykových látek (návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku nebo ovládací, rozpoznávací schopnosti člověka či sociální chování člověka) v celém areálu školy zakázána. Totéž platí i na všech akcích pořádaných školou.

 • V případě absence je nutné, aby se žák (zákonný zástupce žáka) telefonicky omluvil do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. Omluvenku předkládá neprodleně po příchodu do školy (na odborný výcvik) třídnímu učiteli. Třídní učitel má právo požadovat lékařské potvrzení absence.

 • Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena (popř. žák nenastoupí do školy) ani do deseti dnů od doručení písemné výzvy ze strany školy k doložení důvodů žákovy nepřítomnosti, posuzuje se, jako by žák vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty.

 • Žáci nenosí do školy (na odborný výcvik) bezdůvodně vyšší částky peněz a drahé předměty.

 • Žáci jsou povinni mít mobilní telefony během vyučování vypnuté z důvodu narušování výuky. V opačném případě má vyučující právo telefon odebrat a následně vydat po skončení vyuč. popř. až zákonným zástupcům.

 • Je zakázáno nahrávání a focení vyučujících, stejně tak spolužáků bez jejich souhlasu v celém areálu školy.

 • Kouření v prostorách školy, celém areálu školy, na přilehlých pozemcích a na všech akcích školou pořádaných je zakázáno!

 • Žák, který v průběhu klasifikačního období vykazuje absenci vyšší než 50 % účasti v jednotlivých předmětech teoretické výuky nebo 40 % v odborném výcviku, nemůže být hodnocen v řádném termínu.

 Dokumenty ke stažení

Typ dokumentuPlatnost odDokumenty ke stažení ve formátu PDF 
Školní řád a jeho přílohy 1. 9. 2016

pdf Školní řád od 1. 9. 2016
pdf Školní řád - sekce OŠ a PŠ JÚ
pdf Příloha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
pdf Příloha 2 Pravidla slovního hodnocení
pdf Preventivní program

Řád školních dílen - pracoviště odborného výcviku 1. 9. 2014 pdf Řád školních dílen - sekce odborného výcviku
Vnitřní řád internátu 1. 9. 2016 pdf Vnitřní řád internátu
Správní poplatky ve škole 1. 11. 2012 pdf Správní poplatky
Řešení úhrady poškozeného vybavení školy 1. 10. 2009 pdf Řešení úhrady
Kamerový systém 30. 9. 2011 pdf Kamerový systém