TERMÍNY KONÁNÍ OPRAVNÝCH ZKOUŠEK, HODNOCENÍ A OPRAVNÝCH A NÁHRADNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

TERMÍN OPRAVNÝCH ZKOUŠEK

V souladu s 69 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,ve znění pozdějších předpisů a §6 Vyhlášky č. 13/2005Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji termín opravných zkoušek na 29.08.2017 a 30.08.2017 v 8.00 hod.

O výsledcích opravných zkoušek bude žák informován v den konání opravné zkoušky kopií protokolu o opravné zkoušce.

Složení komisí pro jednotlivé předměty určí ředitel školy nejpozději 48 hod. před konáním opravných zkoušek.

NÁHRADNÍ TERMÍN HODNOCENÍ

Dle ustanovení § 69 odst. 6 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

stanovuji náhradní termín hodnocení na 31.08.2017 v 10:00 hod. v budově školy a 01.09. 2017 v 10:00 hod. v budově školy.

OPRAVNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

V souladu s § 5 odst.1 vyhlášky č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji termín opravných závěrečných zkoušek pro obory vzdělání :

Malířské a natěračské práce

4.9. 2017 písemná zkouška (9:00 hod.)

Dlaždičské práce 4.9. 2017 písemná zkouška (9:00 hod.)                                                    

Provozní služby

5. 9. a 6. 9. 2017 praktická zkouška z odborného výcviku (7:00 hod.)

Šití oděvů

4. 9. 2017 písemná zkouška (9.00 hod.)

 

NÁHRADNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

V souladu s § 5 odst.1 Vyhlášky č. 47/2005 Sb. O ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji termíny náhradních závěrečných zkoušek pro obory vzdělání :

Stravovací a ubytovací služby

4. 9. 2017 písemná zkouška (9:00 hod.)

5. 9. 2017 praktická zkouška z odborného výcviku (7:00 hod.)

13. 9. 2017 ústní zkouška (7:30 hod.)           

Provozní služby

4. 9. 2017 písemná zkouška (9:00 hod.)

5. 9. a 6. 9. 2016 praktická zkouška z odborného výcviku (7:00 hod.)

13. 9. 2017 ústní zkouška (9:00 hod.)

 

PhDr. Milan Adamec, ředitel školy

aktualizováno dne 28. 6. 2017

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ

(výňatek ze školního řádu)

 • Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví i bezpečnosti

 • Škola se pro žáky otevírá v 7:40 hod.

 • Po příchodu do školy si každý žák odloží v šatně svrchní oblečení a přezuje se do domácí obuvi.

 • Žáci respektují a ukázněně plní pokyny všech pedagogických i správních zaměstnanců škol.

 • Opustit budovu školy je žákům umožněno po přezutí o velkých přestávkách (po 2. a 6. vyuč. hodině). Pohybovat se mohou pouze v areálu školy.

 • Ke spolužákům se žáci chovají přátelsky a zdržují se projevů netolerance, šikany či rasismu. Jakékoliv projevy šikanování (opakované slovní, fyzické, rasové, náboženské ataky) budou považovány za závažné porušení školního řádu a náležitě přísně potrestány.

 • Žákům je zakázáno přinášet do školy předměty a látky ohrožující zdraví (bodné, sečné, střelné zbraně, chemikálie, výbušniny, zvířata apod.)

 • V rámci prevence sociálně patologických jevů je vnášení, držení, distribuce a konzumace návykových látek (návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku nebo ovládací, rozpoznávací schopnosti člověka či sociální chování člověka) v celém areálu školy zakázána. Totéž platí i na všech akcích pořádaných školou.

 • V případě absence je nutné, aby se žák (zákonný zástupce žáka) telefonicky omluvil do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. Omluvenku předkládá neprodleně po příchodu do školy (na odborný výcvik) třídnímu učiteli. Třídní učitel má právo požadovat lékařské potvrzení absence.

 • Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena (popř. žák nenastoupí do školy) ani do deseti dnů od doručení písemné výzvy ze strany školy k doložení důvodů žákovy nepřítomnosti, posuzuje se, jako by žák vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty.

 • Žáci nenosí do školy (na odborný výcvik) bezdůvodně vyšší částky peněz a drahé předměty.

 • Žáci jsou povinni mít mobilní telefony během vyučování vypnuté z důvodu narušování výuky. V opačném případě má vyučující právo telefon odebrat a následně vydat po skončení vyuč. popř. až zákonným zástupcům.

 • Je zakázáno nahrávání a focení vyučujících, stejně tak spolužáků bez jejich souhlasu v celém areálu školy.

 • Kouření v prostorách školy, celém areálu školy, na přilehlých pozemcích a na všech akcích školou pořádaných je zakázáno!

 • Žák, který v průběhu klasifikačního období vykazuje absenci vyšší než 50 % účasti v jednotlivých předmětech teoretické výuky nebo 40 % v odborném výcviku, nemůže být hodnocen v řádném termínu.

 Dokumenty ke stažení

Typ dokumentuPlatnost odDokumenty ke stažení ve formátu PDF 
Školní řád a jeho přílohy 1. 9. 2016

pdf Školní řád od 1. 9. 2016
pdf Školní řád - sekce OŠ a PŠ JÚ
pdf Příloha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
pdf Příloha 2 Pravidla slovního hodnocení
pdf Preventivní program

Řád školních dílen - pracoviště odborného výcviku 1. 9. 2014 pdf Řád školních dílen - sekce odborného výcviku
Vnitřní řád internátu 1. 9. 2016 pdf Vnitřní řád internátu
Správní poplatky ve škole 1. 11. 2012 pdf Správní poplatky
Řešení úhrady poškozeného vybavení školy 1. 10. 2009 pdf Řešení úhrady
Kamerový systém 30. 9. 2011 pdf Kamerový systém