Loading color scheme

Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

Logo OPVVV

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016805

Termín realizace: 1. 6. 2020 – 31. 12. 2022

Cílem projektu je poskytnout přímou podporu žákům se SVP a k tomu vytvořit 12 Center a 10-12 Sítí tranzitní podpory v ČR. V rámci systémové podpory bude vytvořen soubor metodických materiálů, které zvýší kompetence pedagogických pracovníků škol: a) školy praktické b) základní školy a střední školy, c) základní a střední školy dle § 16/9 škol. zákona.

Projekt přinese i analýzu a návrh úprav vybrané části RVP praktické školy a následné úpravy školních vzdělávacích programů zapojených škol.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení přímé i nepřímé (metodické) podpory žáků se SVP a pedagogických pracovníků při poskytování kariérového poradenství a připravenosti realizovat tranzitní programy.Projekt tak přispěje ke zvýšení zaměstnatelnosti žáků se SVP opouštějících základní a střední vzdělávání.

Dílčími cíli pak jsou:

a) přímá podpora nejméně 130 žáků se SVP ze škol zřízených dle § 16, jednoletých a dvouletých praktických škol,
b) vytvoření center tranzitní podpory ve 12 krajích ČR, které budou metodicky dále vést spolupracující školy,
c) vytvořit sítě tranzitní podpory v 10-12 krajích, v nichž přijmou účast další praktické školy, školy podle §16/9 či odborná učiliště mající obory kategorie E,
d) vypracovat všechny potřebné dokumenty (vnitřní normy, individuální plány, tranzitní programy, metodiky síťování) ad., přímo využitelné v projektu i po jeho skončení ostatními školami,
e) vypracovat a distribuovat na všechny základní a střední školy cílové skupiny žáků odborné metodiky kariérového poradenství a tranzitních programů - specifika dle druhu zdravotního postižení žáků,
f) zpracovat odbornou analýzu možností změny RVP - jednoleté a dvouleté praktické školy, provést revizi obsahových částí RVP a navrhnout úpravu,
g) v souladu s návrhem revize zajistit změny/doplnění ŠVP zúčastněných škol,
h) vytvořit obsah a pro pedagogy zajistit ucelený vzdělávací program podporující rozvoj jejich dovedností při podpoře žáků se SVP při přípravě na profesní uplatnění.

Projekt „Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR“ je spolufinancován Evropskou unií.