Datum zveřejnění: 16. 11. 2015

Vyhlášení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele „Výměna osvětlení v tělocvičně“

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 Krycí list

Příloha č. 2 Čestné prohlášení

Příloha č. 3 Závazný vzor smlouvy o dílo

Příloha č. 4 Formulář pro technickou specifikaci

Příloha č. 5 Čestné prohlášení