Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

TERMÍNY KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2019

Informace k temínům konání závěrečných zkoušek v roce 2019 najdete zde

 

OPRAVNÝ TERMÍN ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Informace k opravnému termínu závěrečných zkoušek najdete zde

NÁHRADNÍ A OPRAVNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2018

Informace k náhradním a opravným závěrečným zkouškám najdete pdf zde.

 

OPRAVNÉ ZKOUŠKY A NÁHRADNÍ TERMÍN HODNOCENÍ 2018

Informace k opravným zkouškám a náhradnímu termínu hodnocení najdete pdf zde.

 

Aktualizováno dne 20. 3. 2019

 

Konzultační hodiny 2018/2019

Konzultační hodiny ve SOŠ, Jablonecká 999 naleznete zde

Konzultační hodiny v sekci Obchodní a Praktické školy naleznete zde

 

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ

(výňatek ze školního řádu)

 • Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví i bezpečnosti

 • Škola se pro žáky otevírá v 7:40 hod.

 • Po příchodu do školy si každý žák odloží v šatně svrchní oblečení a přezuje se do domácí obuvi.

 • Žáci respektují a ukázněně plní pokyny všech pedagogických i správních zaměstnanců škol.

 • Opustit budovu školy je žákům umožněno po přezutí o velkých přestávkách (po 2. a 6. vyuč. hodině). Pohybovat se mohou pouze v areálu školy.

 • Ke spolužákům se žáci chovají přátelsky a zdržují se projevů netolerance, šikany či rasismu. Jakékoliv projevy šikanování (opakované slovní, fyzické, rasové, náboženské ataky) budou považovány za závažné porušení školního řádu a náležitě přísně potrestány.

 • Žákům je zakázáno přinášet do školy předměty a látky ohrožující zdraví (bodné, sečné, střelné zbraně, chemikálie, výbušniny, zvířata apod.)

 • V rámci prevence sociálně patologických jevů je vnášení, držení, distribuce a konzumace návykových látek (návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku nebo ovládací, rozpoznávací schopnosti člověka či sociální chování člověka) v celém areálu školy zakázána. Totéž platí i na všech akcích pořádaných školou.

 • V případě absence je nutné, aby se žák (zákonný zástupce žáka) telefonicky omluvil do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. Omluvenku předkládá neprodleně po příchodu do školy (na odborný výcvik) třídnímu učiteli. Třídní učitel má právo požadovat lékařské potvrzení absence.

 • Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena (popř. žák nenastoupí do školy) ani do deseti dnů od doručení písemné výzvy ze strany školy k doložení důvodů žákovy nepřítomnosti, posuzuje se, jako by žák vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty.

 • Žáci nenosí do školy (na odborný výcvik) bezdůvodně vyšší částky peněz a drahé předměty.

 • Žáci jsou povinni mít mobilní telefony během vyučování vypnuté z důvodu narušování výuky. V opačném případě má vyučující právo telefon odebrat a následně vydat po skončení vyuč. popř. až zákonným zástupcům.

 • Je zakázáno nahrávání a focení vyučujících, stejně tak spolužáků bez jejich souhlasu v celém areálu školy.

 • Kouření v prostorách školy, celém areálu školy, na přilehlých pozemcích a na všech akcích školou pořádaných je zakázáno!

 • Žák, který v průběhu klasifikačního období vykazuje absenci vyšší než 50 % účasti v jednotlivých předmětech teoretické výuky nebo 40 % v odborném výcviku, nemůže být hodnocen v řádném termínu.

 Dokumenty ke stažení

Typ dokumentuPlatnost odDokumenty ke stažení ve formátu PDF 
Školní řád a jeho přílohy 1. 9. 2016

pdf Školní řád od 1. 9. 2016
pdf Školní řád - sekce OŠ a PŠ JÚ
pdf Příloha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
pdf Příloha 2 Pravidla slovního hodnocení
pdf Preventivní program

Řád školních dílen - pracoviště odborného výcviku 1. 9. 2014 pdf Řád školních dílen - sekce odborného výcviku
Vnitřní řád internátu 1. 9. 2016 pdf Vnitřní řád internátu
Správní poplatky ve škole 1. 11. 2012 pdf Správní poplatky
Řešení úhrady poškozeného vybavení školy 1. 10. 2009 pdf Řešení úhrady
Kamerový systém 30. 9. 2011 pdf Kamerový systém

 

 
 

Plné znění školních vzdělávacích programů je k nahlédnutí na sekretariátu školy v pracovních dnech od 7–15.30 hodin.

označení oborukód oboruvzdělávací program (výtah z programu ke stažení ve formátu PDF)
A 31-59-E/01 Šití oděvů
B 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
C 41-52-E/01 Zahradnické práce
D 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
E 36-67-E/01 Zednické práce
F 23-51-E/01 Strojírenské práce
G 36-51-E/01 Dlaždičské práce
H 69-54-E/01 Provozní služby
J 41-52-E/02 Zahradnická výroba
K 63-51-J/01 Obchodní škola
L 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
M 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
    Internát
datumpopis
3. září 2018 (pondělí) Začátek školního vyučování
29. října a 30. října 2018 (pondělí, úterý) Podzimní prázdniny
31. října 2018 Ředitelské volno
13. listopadu 2018 (úterý) Třídní schůzky
24. listopadu 2018 (sobota) Den otevřených dveří
22. prosince 2018 (sobota) – 2. ledna 2019 (středa) Vánoční prázdniny
3. a 4. ledna 2019 (čtvrtek a pátek) Ředitelské volno
31. ledna 2019 (čtvrtek) Konec 1. pololetí
1. února 2019 (pátek) Jednodenní pololetní prázdniny
5. února. 2019 (úterý) Den otevřených dveří
4. března 2019 – 10. března 2019 (pondělí-pátek) Jarní prázdniny
9. dubna 2019 (úterý) Třídní schůzky
18. dubna 2019 (čtvrtek) Velikonoční prázdniny
28. června 2019 (pátek) Konec 2. pololetí
29. června 2019 (sobota) – 1. září 2019 (neděle) Hlavní prázdniny
2. září 2019 (pondělí) Začátek školního vyučování ve školním roce 2019–2020

 

 

Informace k opravným a náhradním závěrečným zkouškám.

Termíny konání náhradních závěrečných zkoušek ve školním roce 2015/2016

 

Provozní služby, Zednické práce, Malířské a natěračské práce:

 

Písemná zkouška:

5. 9. 2016 od 9:00 hod.

Praktická zkouška z odborného výcviku:

6. 9. a 7. 9. 2016 pro obor Malířské a natěračské práce a Provozní služby

6. 9-8. 9. 2016 pro obor Zednické práce

                                                                      

Zkouška začíná v 7:00 hod. na jednotlivých pracovištích.

Ústní zkouška:

15.9.2016 od 8:00 hod. pro všechny obory

 

Termín konání opravných závěrečných zkoušek ve škoním roce 2015/2016

 Zahradnické práce:

 Písemná zkouška:

5. 9. 2016 od 9:00 hod.

 • Nestíhám ve škole?
 • Zhoršil jsem se v poslední době v jednom nebo více předmětech?
 • Mám problém v komunikaci s rodiči, s učitelem, se spolužáky, s kamarády nebo s někým jiným?
 • Mám pocit, že mi někdo ubližuje, a nevím co s tím?
 • Chci pomoci kamarádovi, který pije alkohol, bere drogy, hraje na automatech apod.?
 • Chci po skončení naší školy dál studovat?
 • Něco (cokoli) mě tíží a potřebuji si o tom s někým popovídat?

 

Pokud si alespoň na jednu z následujících otázek odpovíte "ano", pak máte důvod navštívit výchovnou poradkyni.

 

Konzultační hodiny:

Pro žáky: 

- dle kalendáře sudý týden: úterý 8–14 hod.

- dle kalendáře lichý týden: pátek 8–10 hod. popř. po dohodě.

Pro rodiče: po dohodě

Návštěvu v době konzultačních hodin si prosím předem domluvte buď telefonicky nebo e-mailem.

 

 DSF0127u

Ing. Milena Hanyková

místnost A207

Tel.: 484 842 147, 725 489 452

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář

 

Poskytuje žákům, rodičům, zákonným zástupcům a učitelům informace:

 • o činnosti zařízení výchovného poradenství a možnostech využívání odborných služeb
 • o otázkách důležitých pro rozvoj osobnosti žáků v procesu jejich výchovy a vzdělávání
 • o otázkách významných pro prevenci a nápravu problémů, které se vyskytují ve vývoji, výchově a vzdělávání žáků
 • o možnostech dalšího studia a vzdělávání