Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

V zimě se v rámci školního projektu z programu Erasmus+ vypravila do Finska trojice našich kolegů a na přelomu dubna a května je následovala další dvojice pedagogů. Opět jsme měli možnost seznámit se přímo v Helsinkách s inspiracemi, které stojí přinejmenším za bližší poznání.

 

Finsko se v posledních letech pravidelně umísťuje na prvních místech ve srovnávacích testech žákovských výsledků evropských zemí, a proto je dobré zapojit co nejvíce pedagogů i z naší školy do studijních pobytů v této skandinávské zemi.

Naše téměř stočlenná skupina pedagogů z jedenácti evropských zemí se seznámila se základními trendy finského vzdělávacího systému. Finové obecně preferují laskavou atmosféru, neformálnost, důslednou pozitivní motivaci, rovné příležitosti a empatický vztah mezi učiteli a žáky. Pojem wellbeing není jen prázdnou formulací nebo módním pojmem, ale velmi preferovanou a cíleně naplňovanou hodnotou. Žáci získávají maximální podporu, kromě učitelů mají i pedagogické asistenty, speciální pedagogy a sociální pracovníky. Často jsme se setkávali s přesvědčením pedagogů, které by se dalo stručně formulovat do sloganu „Je důležité, aby studenti měli pocit: tohle zvládnu a tohle mě baví!“

Navštívili jsme mimo jiné také největší školu ve Finsku s názvem Taitotalo vzdělávající 4700 žáků v 88 oborech. Zaměřují se na vzdělávání dospělých, jež si z mnoha důvodů doplňují různé úrovně středního odborného vzdělávání později. Finský vzdělávací systém je mnohem otevřenější pro dospělé zájemce a bez problémů je integruje až do konce produktivního věku. Podstatná část praxe se uskutečňuje v reálném prostředí běžných firem.

V rámci poznávání kulturního kontextu navštívené země a její historie jsme navštívili kromě Helsinek také malebné městečko Porvoo, pevnost Suomenlinna, nebo blízký a spřízněný estonský Tallinn.

Závěrem můžeme shrnout, že vzdělávání ve Finsku je založeno především na důvěře. Důvěře všech aktérů od státu, přes školy a pedagogy až k žákům. Nemůžeme opominout, že nedílnou součástí je také důvěra žáka v sebe sama a všech zainteresovaných aktérů v sílu a efektivnost vzdělávání. Společenský étos je pochopitelně ve Skandinávii poněkud odlišný, ale zkušenost založená na důvěře a pozitivním přístupu je nejen inspirativní, ale v případě Finska také ověřená a efektivní. Vnímáme ji tedy jako zajímavou výzvu i pro nás a naši práci.

Cesta pedagogů SOŠ Liberec byla uskutečněna díky projektu financovaného prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce z prostředků programu Erasmus+.

 

Eva Šulcová a Milan Adamec