Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

• Škola se řídí pokyny a doporučením MŠMT, postupuje v souladu s s vydaným MANUÁLEM  k provozu škol a školských zařízení. Obecná pravidla

• Všichni zaměstnanci školy a žáci jsou povinni dodržovat základní hygienická pravidla • Do školy nesmí vstupovat osoby s příznaky infekčního nemocnění

• Cizí osoby při vstupu do školy a pobytu v ní použijí ochrannou roušku, pobyt ve škole omezí na nezbytně nutnou dobu, upřednostňujeme možnosti jiné komunikace (telefonický kontakt, email,…)

• Při vstupu do budovy školy použijí všichni bezdotykovou dezinfekci na ruce • Osoby udržují sociální distanc Opatření ve vnitřních prostorách školy

• Omezení pohybu o přestávkách – pohyb žáků je umožněn pouze v patře umístěné kmenové učebny

• V průběhu přestávek žáci neopouštějí budovu školy (kromě přesunu na oběd)

• Při využití odborných učeben (ICT, interaktivní tabule) žáci dle pokynu vyučujícího dezinfikují použitý prostor (klávesnice, myš, lavice)

• Provádí se průběžně dezinfekce rizikových míst (vypínače, kliky)

• Provádí se průběžné větrání ve třídách i šatnách před nástupem žáků do školy, po opuštění prostoru šaten na konci výuky (AP)

Školní stravování

• Do jídelny vstupují žáci i zaměstnanci podle rozpisu obědů vydaných školou, po ukončení konzumace se v jídelně zbytečně nezdržují

• Před vstupem do jídelny všichni použijí dezinfekci umístěnou u vchodu do jídelny

• Strávníci ve frontě na dodržují bezpečné rozestupy

• Žáci si neberou sami jídlo, pití ani příbory

• Několikrát během výdeje se průběžně provádí čištění a dezinfekce povrchu stolů a židlí určených pro strávníky, stejně jako povrchy a předměty, se kterými přichází do styku větší počet lidí( displej objednávacího terminálu, kliky)

Opatření školy v případě podezření na Covid-19

• Žádáme, aby do školy docházeli žáci bez příznaků infekčního onemocnění

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, jiný příznak) nesmí vstoupit do školy

• Žákům s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (včetně alergického onemocnění – rýma, kašel), je umožněn vstup do školy v případě, že se prokáže potvrzením od praktického lékaře, že netrpí infekčním onemocněním

• V případě podezření na nákazu Covid-19 u žáka, bude žák umístěn s rouškou do izolace, bude o této skutečnosti informován ZZ, který si žáka co nejrychleji vyzvedne

• Současně škola informuje ZZ, resp. zletilého žáka, na nutnost telefonicky kontaktovat praktického lékaře, se kterým se domluví na dalším postupu

• Pokud v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, škola poskytne vzdělávání distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se toto opatření netýká, pokračují v prezenčním vzdělávání

• Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat

• Prozatím se nerealizují volnočasové kroužky a aktivity, pouze činnosti nezbytně nutné pro naplnění ŠVP (vždy však s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci)

• Stanovení jednotného systému informací v případě podezření na infekční onemocnění – podezření hlásit AP nebo u administrativního a spisového pracovníka (dohledá kontakt na ZZ a zkontaktuje ho a zajistí dohled u žáka, případně se domluví s jiným zaměstnancem školy na dohledu)

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

V Liberci dne 8.9.2020

v z. Lenka Skrbková, zástupkyně ředitele