Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

pdf Stáhnout výsledky 2. kola přijímacího řízení.

Seznam přijatých uchazečů je dle platné legislativy pouze zveřejněn na stránkách školy  - viz modrý nadpis výše a zároveň na úřední desce ve vestibulu přízemí hlavní budovy školy dne 13. 6. 2017 . (tj. nebude zasíláno rozhodnutí o přijetí). Uchazeči na tomto seznamu budou označeni pouze registračními čísly. Vaše registrační číslo pro tento účel jste obdrželi v informačním dopisu, odesílaném v květnu respektive na počátku června 2017.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí ředitele školy v písemné podobě.

Jako potvrzení nástupu ke studiu slouží zápisový lístek. Zápisový lístek uchazečům vydá ředitel základní školy /uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy jej vydá krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště/. Dle platné vyhlášky je zápisový lístek uchazeč nebo jeho zákonný zástupce povinen odevzdat SOŠ, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn – od oznámení rozhodnutí na webu školy či úřední desce, tj. do 27. června 2017 - kancelář č. 201 v I. patře školy, p. Liška.


V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka naší střední školy. Změnit volbu a vzít zápisový lístek zpět lze pouze ve výjimečných případech.

 

Další podrobné informace naleznete na stránce věnované přijímacímu řízení.