Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

pdf Stáhnout výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obory E

pdf Stáhnout výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obory C a J (Praktická a Obchodní škole)

Seznam přijatých uchazečů (obory vzdělání E, tj, kromě oborů obchodní škola, praktická škola dvouletá a praktická škola jednoletá) je dle platné legislativy pouze zveřejněn na stránkách školy  - viz  nadpis výše a zároveň na úřední desce ve vestibulu přízemí hlavní budovy školy ode dne 22. 4. 2019. (tj. nebude zasíláno rozhodnutí o přijetí). Uchazeči na tomto seznamu budou označeni registračními čísly. Vaše registrační číslo pro tento účel jste obdrželi v informačním dopisu, odesílaném dne 3. 4. 2019.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí ředitele školy v písemné podobě.

Jako potvrzení nástupu ke studiu slouží zápisový lístek. Zápisový lístek uchazečům vydá ředitel základní školy /uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, jej vydá krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště, adresa Krajského úřadu Libereckého kraje: U Jezu 642/2a, Liberec 2/. Dle platné vyhlášky je zápisový lístek uchazeč nebo jeho zákonný zástupce povinen odevzdat SOŠ, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn – od oznámení rozhodnutí na webu školy či úřední desce, tj. do 7. května 2019 - kancelář č. 201 v I. patře školy, p. Liška. U oborů C a J (Praktická a Obchodní škola) je termín do 14. května 2019.

V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, posledním dnem této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Změnit volbu a vzít zápisový lístek zpět lze pouze ve výjimečných případech.

V úterý 11. 6. 2019 od 15.30 hodin se v prostorách internátu Střední odborné školy, Liberec, Jablonecká 999, p. o. koná informační odpoledne pro přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce, kde poskytneme informace k nástupu ke studiu, zahájení školního roku, pořizování pomůcek pro odborný výcvik, školnímu řádu, informace k stravování a ubytování apod.


Informační odpoledne oborů vzdělání praktická škola dvouletá, obchodní škola a praktická škola jednoletá se koná v úterý 11. 6. 2019 od 14.00 hodin v sekci Praktické a Obchodní školy – dům B, 1. patro nad hlavním vchodem Jedličkova ústavu, Lužická 7, Liberec.

Další podrobné informace naleznete na stránce věnované web link16 přijímacímu řízení.