Loading color scheme

Přijímací řízení pro školní rok 2023-2024

Aktualizováno 30. 1. 2023

K přihlášce ke vzdělávání je nutné doložit platné doporučení školského poradenského zařízení, ke vzdělávání ve škole zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona. Pokud bylo toto doporučení vydáno poradenským zařízením pro základní školu, je nutné, aby uchazeč v případě přijetí ke vzdělávání kontaktoval toto poradenské zařízení ohledně vydání nového doporučení pro Střední odbornou školu, Liberec, Jablonecká 999 a doloží jej nejpozději k 1. 9. 2023.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

V souladu s § 60, odst. 1 školského zákona vyhlašuji první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

OborPočet uchazečů
Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) 32
Zahradnické práce (41-52-E/01) 22
Zahradnická výroba (41-52-E/02) 5
Strojírenské práce (23-51-E/01) 14
Zednické práce (36-67-E/01) 12
Malířské a natěračské práce (36-57-E/01) 14
Dlaždičské práce (36-51-E/01) 4
Šití oděvů (31-59-E/01) 8
Provozní služby (69-54-E/01) 14
Obchodní škola (63-51-J/01) 12
Praktická škola dvouletá (78-62-C/02) 12
Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) 6

 

Jednotná kritéria do oborů vzdělání denní formy a způsob hodnocení jejich splnění v oborech E

KritériumZpůsob hodnocení
Prospěch Hodnocení průměrného prospěchu na vysvědčeních z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil nebo plní povinnou školní docházku v bodové škále od 0 do 100 bodů (nebude hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020).
Chování Hodnocení chování na vysvědčeních z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil nebo plní povinnou školní docházku v bodové škále od 0 do 400 bodů (nebude hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020) – 1. stupeň 400 b., 2. stupeň 50 b., 3. stupeň 0 b.
Poslední ročník PŠD (povinná školní docházka) Hodnocení v bodové škále od 10 do 100 bodů (9. ročník 100 b., 8. ročník 20 b., 7. a nižší ročník 10 b.).
Typ školy, kde absolvoval uchazeč PŠD Hodnocení 500 bodů absolvent ZŠ/ ZŠ praktická, 0 bodů absolvent ZŠ speciální.
Uchazeč se hlásí do SOŠ Jablonecká poprvé, tj. doposud nestuduje ani nestudoval jiný obor v SOŠ Jablonecká Poprvé – 500 bodů; podruhé – 100 bodů; potřetí – 0 bodů.

 

Jednotná kritéria do oborů vzdělání denní formy a způsob hodnocení jejich splnění v oborech C, J - obchodní škola, praktické škola dvouletá a praktická škola jednoletá

KritériumZpůsob hodnocení
Prospěch Hodnocení průměrného prospěchu na vysvědčeních z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil nebo plní povinnou školní docházku v bodové škále od 0 do 100 bodů (nebude hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020)
Chování Hodnocení chování na vysvědčeních z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil nebo plní povinnou školní docházku v bodové škále od 0 do 400 bodů (nebude hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020) – 1. stupeň 400 b., 2. stupeň 50 b., 3. stupeň 0 b.
Poslední ročník PŠD (povinná školní docházka) Hodnocení v bodové škále od 10 do 100 bodů (9. ročník 100 b., 8. ročník 20 b., 7. a nižší ročník 10 b.)
Uchazeč se hlásí do SOŠ Jablonecká poprvé, tj. doposud nestuduje ani nestudoval jiný obor v SOŠ Jablonecká Poprvé – 500 bodů; podruhé – 100 bodů; potřetí – 0 bodů.
Motivační rozhovor obchodní škola Hodnocení ve škále 0 – 800 bodů, minimální počet pro přijetí je v ústní části zkoušky 200 bodů.
Motivační rozhovor praktická škola dvouletá Hodnocení ve škále 0 –800 bodů, minimální počet pro přijetí je 300 bodů.
Motivační rozhovor praktická škola jednoletá Hodnocení ve škále 0 – 800 bodů, minimální počet pro přijetí je 300 bodů.

Dle § 60d odst. 3 školského zákona podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí určené součtem bodů uchazeče za jednotlivá kritéria. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení. Při rovnosti dosažených bodů za stanovená kritéria bude v celkovém pořadí upřednostněn uchazeč s lepším celkovým průměrným prospěchem v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, vypočteným na dvě desetinná místa.

Ředitel školy dle § 60, odst. 3 stanovuje školní přijímací zkoušku – motivační rozhovor, zaměřený na studijní předpoklady uchazeče. Tato zkouška se týká pouze oborů Obchodní škola, Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá (obory typu C, J). Uchazeči v ostatních oborech vzdělání zkoušku nekonají (obory kategorie E).

 

Informace k motivačním rozhovorům – školní přijímací zkouška

Motivační rozhovor oboru Obchodní škola se skládá z části písemné – jednoduché úlohy v matematice a českém jazyce v bodové škále 0–300 bodů a z části ústní v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–250 bodů a v oblasti všeobecných znalostí v bodové škále 0–250 bodů. Maximální počet dosažených bodů je 800. Minimální počet bodů nutných pro přijetí uchazeče je dosažení 200 bodů v ústní části.

Motivační rozhovor oboru Praktická škola dvouletá se skládá z části ústní-v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–400 bodů, v oblasti jemné a hrubé motoriky v bodové škále 0–200 bodů a v oblasti studijních předpokladů 0–200 bodů. Studijní předpoklady jsou zaměřené na výživu a přípravu pokrmů, práce s materiály, šití, rodinnou výchovu, čtení s porozuměním, opis textu jednoduché věty a časovou orientaci. Maximální počet dosažených bodů je 800. Minimální počet bodů nutných pro přijetí uchazeče je dosažení 300 bodů.

Motivační rozhovor oboru Praktická škola jednoletá se skládá z části ústní - v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–350 bodů, v oblasti jemné a hrubé motoriky v bodové škále 0–100 bodů a v oblasti studijních předpokladů 0–350 bodů. Studijní předpoklady jsou zaměřené na výživu a přípravu pokrmů, provoz a údržbu domácnosti, rodinnou výchovu, čtení s porozuměním, opis textu jednoduché věty a časovou orientaci. Maximální počet dosažených bodů je 800. Minimální počet bodů nutných pro přijetí uchazeče je dosažení 300 bodů.

Motivační rozhovor (školní přijímací zkouška) se koná v pondělí 24. 4. 2023 a v úterý 25. 4. 2023.

 

Přihláška

Přihláška ke vzdělávání se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Součástí přihlášky je lékařský posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání. Tento posudek vyžadujeme u přihlášek do všech oborů vzdělání SOŠ, Liberec, Jablonecká 999.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, v tom případě uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. V případě, že uchazeč podává přihlášku do dvou oborů SOŠ, Liberec, Jablonecká 999, p. o., vyplní a podá dva stejnopisy přihlášky.

Uchazeč současně s přihláškou dokládá doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ) dle § 16 odst. 9 školského zákona a může doložit rovněž doporučení ŠPZ obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami - §1, odst. 1 písm. h) Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a přílohy  č. 1 a 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeči, kteří jsou aktuálně žáky SOŠ, Liberec, Jablonecká 999 a hlásí se do dalšího oboru SOŠ přiloží k přihlášce aktuálně platné doporučení ŠPZ vydané pro současný obor vzdělání.

Uchazeč, který se hlásí přímo ze základní školy, bude mít na zadní straně přihlášky doplněnou klasifikaci prospěchu a chování z posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky, opatřenou razítkem školy. Uchazeč, který se hlásí ze střední školy, z domácnosti apod., přikládá k přihlášce úředně ověřené kopie dvou posledních vysvědčení plnění povinné školní docházky.

Základní škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace - § 51, odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2023.

Výsledky I. kola přijímacího řízení

Obory E

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na úřední desce školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách školy) v anonymizované podobě (pod registračními čísly) dne 22. 4. 2023 a nepřijatým uchazečům bude zároveň odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

Obory C, J

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na úřední desce školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách školy) v anonymizované podobě (pod registračními čísly) dne 27. 4. 2023 a nepřijatým uchazečům bude zároveň odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

 

Registrační čísla a další informace obdrží uchazeči v průběhu měsíce března na kontaktní adresu bydliště.

 

Důvody pro vrácení přihlášky uchazeči respektive nezařazení uchazeče do přijímacího řízení

  • Přihláška není na předepsaném tiskopisu stanoveném ministerstvem - § 60a školského zákona
  • Přihláška postrádá náležitosti jako posudek o zdravotní způsobilosti, podpisy uchazeče respektive zákonného zástupce uchazeče, vyjadřující souhlas s jejím podáním, osobní údaje uchazeče, hodnocení chování a prospěchu uchazeče z posledních dvou ročníků, ve kterých plnil nebo plní povinnou školní docházku a zvolený obor vzdělání
  • Přihláška postrádá přiložené doporučení ze školského poradenského zařízení ke vzdělávání uchazeče ve škole zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona
  • Přihláška je poškozena nebo znečištěna, obsah je nečitelný
  • Přihláška byla doručena škole po termínu stanoveném pro podání přihlášky řediteli střední školy respektive podací razítko došlé zásilky je po termínu 1. 3. 2023
  • Posudek o zdravotní způsobilosti vylučující vzdělávání uchazeče ve zvoleném oboru
  • Přihláška obsahuje obor vzdělání, který není v nabídce aktuálně otevíraných oborů školy

 

PhDr. Milan Adamec
ředitel školy

 

Bližší informace pro uchazeče o studium:

 DSF0013u

David Liška

místnost A201

Tel.: 484 842 102, 728 035 440

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář

 

Kam dále:

Rezervace individuální prohlídky školy

Virtuální prohlídka školy

 

Hodnocení průměrného prospěchu na vysvědčeních z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil nebo plní povinnou školní docházku v bodové škále od 0 do 100 bodů (nebude hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020)