Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

K vykonání závěrečné zkoušky bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí závěrečného ročníku oboru vzdělání, jenž se ukončuje závěrečnou zkouškou.


Pokud žáci nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni, bude jim umožněno doplnit klasifikaci v náhradním termínu hodnocení formou komisionální zkoušky do 31.5.2021. Konkrétní termíny konání komisionálních zkoušek z jednotlivých předmětů budou žákům sděleny učiteli po vzájemné domluvě. Proběhnou v měsíci dubnu a květnu.

Závěrečná zkouška všech oborů umístěných v budově v Jablonecké ulici se bude skládat  z praktické zkoušky z odborného výcviku a z ústní zkoušky. U oborů Praktická škola a Obchodní škola se průběh oproti předchozím rokům nemění.

Výsledek hodnocení z jednotlivých zkoušek bude žákům oznámen v den vykonání jednotlivých zkoušek.

 

Termíny konání závěrečných zkoušek:

 

Praktická zkouška z odborných předmětů:

09.06. 2021 od 8:00 hod. Praktická škola dvouletá

11.06.2021 od 8:00 hod. Praktická škola jednoletá

10.06. 2021 od 8.00 hod. Obchodní škola

Teoretická zkouška z odborných předmětů:

17.06.2021 od 8:00 hod. Obchodní škola

18.06.2021 od 8:00 hod Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Ústní zkouška:

17.06. 2021 od 7:30 hod. Šití oděvů, Provozní služby, Zahradnické práce, Zahradnická výroba

18.06.2021 od 7:30 hod. Stravovací a ubytovací služby, Malířské a natěračské práce, Zednické práce, Strojírenské práce

 

Praktická zkouška z odborného výcviku:

22.06. 2021 od 7.00 hod a od 11:00 hod. Stravovací a ubytovací služby

22.06., 23.06. 2021 od 7:00 hod. Zahradnické práce

23.06. 2021 od 7:00 hod. Zahradnická výroba

22.06 - 23.06.2021 od 7:00 hod. Malířské a natěračské práce

22.06. - 23.06.2021 od 7:00 hod. Strojírenské práce

22.06. - 23.06. 2021 od 7:00 hod. Provozní služby

22.06. - 24.06. 2021 od 7:00 hod. Šití oděvů, Zednické práce

Předání výučních listů se uskuteční nejpozději 7 dní od vyhlášení výsledků závěrečných zkoušek.

Obecné informace ke konání závěrečných zkoušek:

 

Pokud žák vykoná závěrečné zkoušky neúspěšně (neprospěje z některé ze zkoušek), má právo konat opravnou zkoušku, a to nejvýš dvakrát z každé zkoušky. Termíny opravných zkoušek stanovuje ředitel školy a zveřejní je nejméně 2 měsíce před jejich konáním.

Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího konání předsedovi zkušební komise, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí.

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chceopravnou nebo náhradní zkoušku konat. Toto oznámení musí být podáno minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky.

Pokud se žák ke zkoušce nedostavil bez řádné omluvy předsedovi komise (do 3 dnů), nebo jeho omluva nebyla uznána, nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit. Závěrečnou zkoušku lze konat nejpozději 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.