Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Popis projektu

 

Jaký problém projekt řeší?

Projekt bude řešit hned několik problémů, které jsou vydefinovány v KAP LK I. Obecně lze mluvit o
nedostatečné motivaci a nedostatečných kompetencích pedagogů ZŠ a SŠ v oblasti polytechnického
vzdělávání, v oblasti rozvíjení čtenářské a matematické gramotnosti a v práci s nadanými a mimořádně
nadanými žáky. Poslední z problémů je dosavadní absence komplexního zmapování stavu inkluze v kraji.

 

 

Jaké jsou příčiny problému?


Jednou z příčin nízkých vzdělávacích ambicí některých žáků a následně nízkých studijních výsledků a
malého zájmu o studium je nedostatečná schopnost učitelů individuálně rozvíjet schopnosti každého
žáka. Sami učitelé nemají motivaci a také velmi často dostatek času pro sledování novinek ve výuce
svého oboru, zejména nových výukových metod, organizačních forem výuky a didaktických prostředků.

 

 

Co je cílem projektu?


Projekt si klade za hlavní cíl systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji, prioritně na úrovni
základních a středních škol. Vytyčených dílčích cílů je v návaznosti na různorodost plánovaných aktivit
hned několik. Jedním z cílů projektu je vytvořit systém metodické podpory pedagogů v oblasti
polytechnického vzdělávání a mimo jiné také motivovat žáky ZŠ a SŠ ke vzdělávání v polytechnických oborech.
Dalším cílem je nastavit systém metodické podpory pedagogů, kteří se věnují oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a to prostřednictvím vytvořených metodických center pro dané pedagogy (zázemí pro výměnu zkušeností ve výuce) a poskytnutím doporučených podpůrných výukových nástrojů.
Třetím dílčím cílem je nastavit efektivní a hlavně funkční systém spolupráce v regionu při identifikaci a
podpoře nadaných a mimořádně nadaných žáků. Poslední z vytyčených cílů je tvorba Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje, která by komplexně reflektovala stav inkluze v regionu.

 

 NAKAPLKlogolinkhorizontalcolor