Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

„Uchop svou příležitost: Genderová citlivost jako zdroj efektivity a osobního růstu“

Škola se zapojila do projektu „Uchop svou příležitost“, který připravilo Centrum Kašpar, o.s.  s cílem podpořit slaďování rodinného a pracovního prostředí zaměstnanců a zaměstnankyň školy. Projekt  byl zahájen 1.7. 2012 a jeho předpokládané ukončení je plánováno na 30. 6. 2015. Škola tak  využije například externí poradenství v oblasti personální práce se zaměřením na rovné příležitostí, semináře  a přednášky. Významným benefitem projektu je možnost využití  hlídání dětí v domácnosti pracovníků a pracovnic  školy.

Stručný obsah projektu

Obsahem projektu je šířit osvětu v oblasti work-life balance, prosazovat prorodinná opatření, odstraňovat genderové nerovnosti a pomáhat znevýhodněným osobám při začleňování na trh práce. Cíle projektu odpovídají principům rovných práv a příležitostí a směřují ke zmenšování rozdílů mezi pohlavími na trhu práce, což je jedna z klíčových priorit EU.

Práce s firmami a jejich zaměstnanými zahrnuje externí vzájemné porovnávání a spolupráci při slaďování  genderových vztahů v 10 malých firmách Libereckého kraje. Cílem je podpora genderové integrace a rozvoj genderově citlivé personální politiky firem, výměna zkušeností a fungujících prvků prorodinné politiky a zavádění nových flexibilních opatření. V zapojených společnostech bude testováno inovativní opatření hlídání dětí v mimořádných situacích, jehož cílem je usnadnit zaměstnaným slaďování a zvyšovat spokojenost a efektivitu týmů.

Pro klient(k)y jsou připraveny 2 druhy služeb. Pro osoby, které se chtějí uplatnit na trhu práce formou sebezaměstnání, je připraven kurz Samostatná výdělečná činnost a podnikatelské poradenství. Pro rodiče, kteří se vracejí z rodičovské dovolené, je připraveno odborné individuální poradenství s důrazem na genderovou uvědomělost. Cílem je přispět k pracovní integraci těchto osob.  

Zapojené organizace jsou zapojeny do následujících aktivit

  • Externí porovnání genderových vztahů – zmapování personální politiky s ohledem na rovné příležitosti včetně  doporučení pro další rozvoj (certifikát)

  • Přednášky a semináře – výměna zkušeností napříč firmami a sektory

  • Benefit hlídání dětí v domácnostech – pro nárazové situace zaměstnaných po celou dobu projektu

  • Propagace navenek – spot, publikace a články dobré praxe, bulletin a video-bulletin