Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Škola je zapojena jako partner v projektu  „Poradenství v Libereckém kraji“, který  probíhá od 31.5. 2010 do 31.5. 2013 a je zaměřen na komplexní rozvoj psychologických, speciálně-pedagogických a asistenčních služeb na území Libereckého kraje. Sestává ze vzájemně propojených aktivit – rozšíření a zkvalitnění poradenských služeb; vytvoření sítě poskytovatelů poradenských služeb ve vazbě na další instituce a výměna příkladů dobré praxe mezi poradenskými pracovníky ve školství. Součástí projektu je také další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v poradenské tematice. Nositelem projektu je Liberecký kraj, projekt však je realizován na základě širokého partnerství subjektů působících v poradenství – pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center a škol, v nichž se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prostředky Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Pedagogové mají možnost využít  nabídku vzdělávání v oblasti speciálně pedagogické péče, výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů. Škola také využije spolupráci se školním psychologem a speciálním pedagogem pro diagnostiku žáků s SVP.  Součástí projektu bylo i školení  v oblasti tvorby individuálních vzdělávacích plánů ve středních školách, které proběhlo pro naše pedagogické pracovníky ve dnech 3.1 – 4.1. 2013.